Από Τεχνική Εταιρεία στην Χίο ζητούνται: 1) Τοπογράφος Μηχανικός ή Εργοδηγός 2) Μηχανικός Βαρέων Αυτοκινήτων & Μηχανημάτων 3) Βοηθός Λογιστή

Από ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΧΙΟ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ : Α) Τοπογράφος Μηχανικός ή Εργοδηγός για μόνιμη, πλήρη απασχόληση σε έργα οδοποιίας Αρμοδιότητες: Επιβλέπει όλους τους υπό την ευθύνη του τομείς του εργοταξίου και συντονίζει το εργατοτεχνικό προσωπικό, τους χειριστές μηχανημάτων και τα συνεργεία των υπεργολάβων Διασφαλίζει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα του έργου, ακολουθώντας τις εγκεκριμένες μεθόδους, εκτιμήσεις κινδύνου και σχέδια επιθεώρησης και δοκιμών, καθώς και τα πρότυπα σχεδιασμού και ποιότητας Διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί τους διαθέσιμους πόρους, τα αρχεία κατασκευής, τις εγκαταστάσεις κ.λ.π. ώστε οι εργασίες να εκτελούνται…

Περισσότερα