ΑΑΔΕ: Σε εφαρμογή η πλατφόρμα για τους κομιστές αξιογράφων

Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή «ΚΟΜΙΣΤΕΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ» στην ΑΑΔΕ.

Η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τους δικαιούχους ή τους νομίμους εκπροσώπους αυτών έως τις 7.5.2020.

Μέσω της εφαρμογής αυτής έχουν τη δυνατότητα οι κομιστές αξιογράφων των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, από την αναγραφόμενη ημερομηνία αξιογράφου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δευτέρου της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), να δηλώσουν τα στοιχεία αυτών των αξιογράφων και να υπαχθούν, υπό προϋποθέσεις, από την 1.4.2020 και εφεξής στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 (Αναστολή καταβολής ΦΠΑ υπό προϋποθέσεις και Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων) της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 55) από κομιστές αξιογράφων των οποίων οι προθεσμίες λήξης εμφάνισης και πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά 75 μέρες είναι οι κάτωθι:

– Επιχειρήσεις που στις 30.3.2020 δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 55), ήτοι στους ΚΑΔ που έχουν οριστεί στους συνημμένους πίνακες των αποφάσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν, δύνανται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών αποφάσεων (Α.1072/2020 και Α.1073/2020, όπως τροποποιούνται και ισχύουν) εφόσον, αποτελούν κομιστές αξιογράφων (ή οφείλουν την παροχή αξιογράφων), των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά τα προαναφερόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας,

– Το σύνολο της αξίας των αξιογράφων είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

Από την εφαρμογή της Α.1099/2020 εξαιρούνται επιχειρήσεις:

– Που έχουν ως ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας, κατά 30.3.2020, τους αναφερόμενους στον πίνακα της απόφασης αυτής ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, κατά την 30η Μαρτίου, από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ κατά την 30η Μαρτίου 2020.

Η διαδικασία υποβολής έχει ως εξής:

1. Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της Α. 1099/2020 (Προϋποθέσεις Υπαγωγής) και δεν εξαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ιδίας απόφασης, εντάσσονται ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και υπάγονται από 1.4.2020 και εφεξής, στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών αποφάσεων Α.1072/2020, Α.1073/2020, όπως τροποποιούνται και ισχύουν, για την παράταση καταβολής και την αναστολή είσπραξης οφειλών, καθώς και τα ευεργετήματα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τις οφειλές / δόσεις ρυθμίσεων μηνός Απριλίου 2020 και του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) που προκύπτει από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ με καταληκτική ημερομηνία καταβολής 30.4.2020.

 

2. Η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τους δικαιούχους ή τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών έως τις 7/5/2020.

 

3. Η αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2 της Α.1099/2020 και ιδίως τα στοιχεία των αξιογράφων δυνάμει των οποίων γίνεται η αίτηση υπαγωγής στα ευεργετήματα των άρθρων 1 και 2 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 55) και ειδικότερα τον Α.Φ.Μ. του εκδότη κάθε αξιογράφου, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτού, το ποσό, και το πιστωτικό ίδρυμα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1, του άρθρου δεύτερου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 75), καθώς και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων για το φορολογικό έτος 2019, όπως προκύπτει από τα λογιστικά αρχεία (στοιχεία) της επιχείρησης και μεταφέρεται στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τις δικαιούχους επιχειρήσεις της περίπτωσης β) του άρθρου 2.

 

4. Για τη χορήγηση των ευεργετημάτων των άρθρων 1 και 2 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις αυτές και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις.

 

– Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία πέραν των συνεπειών της ψευδούς δήλωσης επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων και οι σχετικές οφειλές είναι απαιτητές κατά τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης. Εφόσον χορηγήθηκαν τα ευεργετήματα της έκπτωσης του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) ή του συμψηφισμού ποσού που αντιστοιχεί στο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ΦΠΑ της δήλωσης α’ τριμήνου 2020 για τους τηρούντες απλογραφικά ή Μαρτίου 2020 για τους τηρούντες διπλογραφικά, τα σχετικά ποσά είναι επιστρεπτέα με βάση τις κείμενες διατάξεις.

Παρακαλούμε βρείτε τις αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής “Κομιστές Αξιογράφων” της πλατφόρμας myBusinessSupport στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/OdigiesKomistes.pdf

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.