Ανασχηματισμός στον Δήμο Χίου: Όλες οι αλλαγές σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Χίου κου Στ. Κάρμαντζη

Ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Ξενάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχος με αντιμισθία, με θητεία έως 31/8/2022 και του μεταβιβάζουμε τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών πλην της αρμοδιότητας του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης που αφορά την επέκταση, συντήρηση και βελτίωση του δικτυού ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτηρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.

Ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Αναγνώστου Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχος χωρίς αντιμισθία, με θητεία έως 31/08/2022 και του μεταβιβάζουμε τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

Ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Βεργίνας Κωνσταντίνος του Θεοδοσίου, Αντιδήμαρχος με αντιμισθία, με θητεία έως 31/08/2022 και του μεταβιβάζουμε τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του Τμήματος Απασχόλησης, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Τμήματος Φυσικών Πόρων, Ενέργειας & Βιομηχανίας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Μανδάλας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχος για τις Δημοτικές Ενότητες Καμποχώρων, Αγίου Μηνά και Αμανής με αντιμισθία, με θητεία έως 31/08/2022 και του μεταβιβάζουμε τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, την αρμοδιότητα του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά την επέκταση, συντήρηση και βελτίωση του δικτυού ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτηρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων και την αρμοδιότητα υπογραφής αντί του Δημάρχου, κάθε εγγράφου ή συμβολαίου που αφορά εταιρίες-φορείς διαχείρισης δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, δικτύων ύδρευσης κ.λ.π. Επίσης του μεταβιβάζουμε κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Πατεριμός Γεώργιος του Ιωάννη, Αντιδήμαρχος με αντιμισθία, με θητεία έως 31/08/2022 και του μεταβιβάζουμε τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Δ /νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

Ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Ντομάτας Ισίδωρος του Πέτρου, Αντιδήμαρχος για τις Δημοτικές Ενότητες Ομηρούπολής και Καρδαμύλων και των Τμημάτων Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Αγροτικής Παραγωγής & Μαστίχας και Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης , με αντιμισθία, με θητεία έως 31/08/2022 και του μεταβιβάζουμε κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες: α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Ζωάνος Κυριάκος του Στυλιανού, Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας για τις Δημοτικές Ενότητες Αμανής, Καμποχώρων και Ιωνίας με αντιμισθία, με θητεία έως 31/08/2022 . Ο Αντιδήμαρχος θα ασκεί τα καθήκοντα του σε συνεργασία και ενημέρωση με τους:

α) τον Αντιδήμαρχο κ. Μανδάλα Παναγιώτη για τις Δημοτικές Ενότητες Αμανής και Καμποχώρων και

β) τον δημοτικό σύμβουλο, κ. Βεργίτση Ανδρέα, οποίος θα ορισθεί Αντιδήμαρχος στην συνέχεια της παρούσης, για την Δημοτική Ενότητα της Ιωνίας.

Ορίστηκε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Βεργίτσης Ανδρέας του Ιωάννη, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας χωρίς αντιμισθία με θητεία έως 31/08/2022 και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής: α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες Ιωνίας & Μαστιχοχωρίων.

β) Εποπτεύει τα έργα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες Ιωνίας & Μαστιχοχωρίων.

γ) Έχει στην πλήρη ευθύνη του τα μηχανήματα έργου, τα οποία θα διαχειρίζεται, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και καθαρισμού δρόμων, ρεμάτων, κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π., στις Δημοτικές Ενότητες Ιωνίας και Μαστιχοχωρίων και από κοινού στη Δημοτική Ενότητα Χίου με τον Αντιδήμαρχο κ. Μπελέγρη Γεώργιο και από κοινού επίσης στις δημοτικές ενότητες Αγίου Μηνά και Καμποχώρων με τον Αντιδήμαρχο κ. Μανδάλα Παναγιώτη.

δ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες Ιωνίας & Μαστιχοχωρίων.

ε) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια στις Δημοτικές Ενότητες Ιωνίας & Μαστιχοχωρίων.

στ) Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων στις Δημοτικές Ενότητες Ιωνίας & Μαστιχοχωρίων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπελέγρης Γεώργιος του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Χίου με αντιμισθία, με θητεία έως 31/08/2022 και του μεταβιβάζουμε τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Επίσης του μεταβιβάζουμε κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες:

α) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα β) Τη συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων

Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο Δήμαρχος.

Ως Αναπληρωτής Δήμαρχος ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Ξενάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κατά σειρά ορισμού της παρούσης. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει στην Εκτελεστική Επιτροπή ο Αναπληρωτής Δήμαρχος κ. Ξενάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, προεδρεύει ο Αντιδήμαρχος κατά σειρά ορισμού της παρούσης.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μια φορά σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Χίου

Κάρμαντζης Σταμάτιος

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.