Ε.Σ.ΠΕ.Ε Χίου: Αμίαντος σε Στρατιωτικές Μονάδες – Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

 

 

Το κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ΕΔ, ορίζει ρητώς τις ενέργειες που οφείλει να αναλαμβάνει η Ηγεσία σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

 

Με σχετικό έγγραφό η Ε.Σ.ΠΕ.Ε Χίου, μετέφερε τους προβληματισμούς της και την ανησυχία των συναδέλφων της καθόσον, πολλά έτη μετά την οριστική απαγόρευση χρήσης του αμιάντου και ενώ απαιτείται η ασφαλής απομάκρυνσή του, έχει διαπιστωθεί ότι, σε πολλά κτίρια των Μονάδων που υπάγονται στην 96 ΑΔΤΕ εξακολουθούσαν να υπάρχουν δομές αμιάντου (σκέπαστρα τύπου ΕΛΛΕΝΙΤ). Λόγω του άμεσου κινδύνου που διέτρεχε η υγεία και ασφάλεια του προσωπικού, ζητήσαμε την άμεση απομάκρυνση εν λόγω δομών, όπως γνωρίζουμε ότι γίνεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

 

Το ανωτέρω αίτημά κατατέθηκε στη ΒτΕ με τη σχετική Αναφορά από το βουλευτή Χίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κ Ανδρέα Μιχαηλίδη και προκάλεσε σχετικά απάντηση του κ.ΥΕΘΑ, σύμφωνα με την οποίαν είχε εξασφαλισθεί αρχικά η προφορική δέσμευση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής (Δ.Α.) του «Επιχειρησιακού Προγράμματος: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την έκδοση αντίστοιχης Πρόσκλησης, έως του ποσού των 10.000.000,00€. Δυστυχώς και παρά τις ανωτέρω διαβεβαιώσεις, έχει μεταφερθεί ότι μέχρι και σήμερα καμία εργασία απομάκρυνσης αμιάντου δεν έχει ξεκινήσει.

 

Το σχετικό έγγραφό της Ε.Σ.ΠΕ.Ε Χίου αναφέρει επιπλέον:

  1. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι:

α.    Για την απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση δομών αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της ΑΣΔΕΝ, έχει διατεθεί επιμέρους Π/Υ ύψους 3.007.734,92 €.

β.    Ειδικώς για την περιοχή ευθύνης της 96 ΑΔΤΕ υφίσταται πρόβλεψη για αντικατάσταση επιφανειών που καλύπτονται από δομές αμιάντου, συνολικού εμβαδού 3.244 τετραγωνικών μέτρων.

  1. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψιν ότι, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τον αμίαντο εντοπίζονται πολλά έτη μετά και προκειμένου, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για μια ακόμα φορά και προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και ασφάλεια του προσωπικού, ζητάμε:

α.    Τον έλεγχο και σήμανση όλων των δομών αμιάντου σε όλες τις Μονάδες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένας εργαζόμενος δεν εκτίθεται σε ατμόσφαιρα με περιεκτικότητα σε αμίαντο μεγαλύτερη των 0,1 ινών ανά cm3, ως μέση χρονικά σταθμισμένη τιμή (TWA) σε περίοδο αναφοράς οκτώ ωρών.

β.    Την άμεση αντικατάσταση των εν λόγω υλικών με άλλα ασφαλή υποκατάστατα ή εναλλακτικά προϊόντα που δεν έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνα και θεωρούνται λιγότερο επικίνδυνα για την υγεία των εργαζομένων.

γ.      Την συστηματική ενημέρωση των εργαζομένων για τους κινδύνους κατά την εργασία τους, κατά τα προβλεπόμενα στο (δ) όμοιο.

δ.      Τον έλεγχο, αφενός της καταλληλότητας των μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) που χρησιμοποιούνται στις σχετιζόμενες περιοχές, αφετέρου της επάρκειας των οδηγιών των Διοικήσεων.

  1. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.
  1. Οι κ.κ. Βουλευτές την Χίου τους οποίους αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος διά του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

 

  1. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρακαλείται για την περαιτέρω υποστήριξη και την ενίσχυση του θέματος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

 

Νικόλαος Κουτσουράδης

ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΖ)

6975593281

Ο Γεν. Γραμματέας

 

Νικόλαος Μαυρίδης

ΕΜΘ Αλχίας (ΔΒ)

6973791303

Τι είναι ο αμίαντος;

Ο αμίαντος αποτελεί φυσικό ορυκτό του οποίου οι ίνες είναι δυνατό να διαχωριστούν σε λεπτά, ανθεκτικά νήματα. Έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πολλούς κλάδους, επειδή οι ίνες είναι άριστοι μονωτήρες (ανθεκτικές στη θερμότητα, τη φωτιά και τις χημικές ουσίες, και δεν είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού). Χρησιμοποιείται συχνά για την ενίσχυση τσιμέντου και άλλων υλικών.

Ωστόσο, πρόκειται για εξαιρετικά επικίνδυνη ουσία (που έχει ταξινομηθεί ως καρκινογόνο κατηγορίας 1Α στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των χημικών ουσιών). Αν προϊόντα που περιέχουν αμίαντο διαταραχθούν, είναι δυνατή η εισπνοή μικρών ινών, πράγμα που οδηγεί με την πάροδο του χρόνου σε ασθένειες όπως η αμιαντίαση, το μεσοθηλίωμα και άλλες μορφές καρκίνου.

Πού συναντάται;

Ο αμίαντος εξακολουθεί να βρίσκεται σε ορισμένα κτίρια ως μονωτικό υλικό, αλλά χρησιμοποιούνταν και σε τακάκια φρένων και για τη μόνωση σωληνώσεων και καυστήρων (π.χ. σε πλοία). Εξακολουθεί να υπάρχει ενδεχομένως σε ορισμένα παλαιά κτίρια, αλλά απομακρύνεται κατά την ανακαίνισή τους. Γενικά, η χρήση αμιάντου είναι πλέον πολύ περιορισμένη, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες λιγότερο επικίνδυνες εναλλακτικές επιλογές. Μπορεί να υπάρχει ακόμα σε ορισμένα παλαιά κτίρια στα οποία εργάζεστε ή επισκέπτεστε, π.χ. σε διυλιστήρια, και σε ορισμένα πλοία, ιδίως από χώρες εκτός της ΕΕ.

Τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει;

Ο αμίαντος είναι επικίνδυνος μόνο εάν κατακερματιστεί και οι ίνες του απελευθερωθούν στον αέρα, ως σκόνη αμιάντου. Σε περίπτωση εισπνοής αυτών των ινών, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες. Εντούτοις, αυτό συμβαίνει σπάνια σε ανθρώπους οι οποίοι δεν εκτίθενται σε μεγάλες ποσότητες αμιάντου. Οι ασθένειες αυτές εκδηλώνονται κυρίως σε άτομα που εργάζονται, ή εργάζονταν στον παρελθόν, τακτικά με αμίαντο.

  • Η αμιάντωση είναι μη αναστρέψιμο έγκαυμα του πνεύμονα που προκαλεί σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται αφού σταματήσει η έκθεση στον αμίαντο.
  • Καρκίνος των πνευμόνων. Τα άτομα που εργάζονται συχνά με αμίαντο διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του πνεύμονα. See also Carcinogens.
  • Το μεσοθηλίωμα είναι ανίατη μορφή καρκίνου της εσωτερικής επένδυσης του θώρακα ή του κοιλιακού τοιχώματος. Ο επιπολασμός του στον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός, αλλά οι εργαζόμενοι με αμίαντο έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν τη νόσο.

Οι ασθένειες που συνδέονται με τον αμίαντο αναπτύσσονται σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα συμπτώματα της αμιάντωσης ενδέχεται να εκδηλωθούν μετά από 10 έως 20 χρόνια και καρκίνων που συνδέονται με τον αμίαντο έως και μετά από 40 χρόνια.

Νομοθεσία σχετικά με τον αμίαντο

Η οδηγία 1999/77/ΕΚ απαγορεύει όλες τις χρήσεις αμιάντου από την 1η Ιανουαρίου 2005. Επιπλέον, η οδηγία 2003/18/ΕΚ απαγορεύει την εξόρυξη αμιάντου και την κατασκευή και επεξεργασία προϊόντων αμιάντου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, είναι η έκθεση στον αμίαντο κατά τις εργασίες απομάκρυνσης, κατεδάφισης, συντήρησης και επισκευής.

Η οδηγία 2009/148/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας, ελέγχει αυστηρά την έκθεση στον αμίαντο όλων των ειδών και μορφών.

Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρά μέτρα ελέγχου της έκθεσης σε όλα τα είδη και τις μορφές αμιάντου. Βάσει του άρθρου 8, οι εργοδότες εγγυώνται ότι κανένας εργαζόμενος δεν εκτίθεται σε ατμόσφαιρα με περιεκτικότητα σε αμίαντο μεγαλύτερη των 0,1 ινών ανά cm3, ως μέση χρονικά σταθμισμένη τιμή (TWA) σε περίοδο αναφοράς οκτώ ωρών. Κάθε εργασία που συνεπάγεται άμεση επαφή με τον αμίαντο πρέπει να κοινοποιείται στην αρμόδια εθνική αρχή.

Θα πρέπει επίσης να συμβουλευθείτε την εθνική νομοθεσία σας.

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.