Πανελλήνιες 2022: Πώς να υπολογίσετε τα μόριά σας, οι συντελεστές βαρύτητας

 

To υπουργείο Παιδείας ζητά από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης Αττικής, Ηπείρου, Δυτ. Ελλάδας, Στ. Ελλάδας, Θεσσαλίας, Κεντρ. Μακεδονίας, Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτ. Μακεδονίας, Κρήτης και Πελοποννήσου να προτείνουν έως την Μ. Πέμπτη 21 Απριλίου:

Τις έδρες (σχολεία ή σχολικά συγκροτήματα) που θα εδρεύουν τα Βαθμολογικά Κέντρα φέτος.

Τα ονόματα ΣΕΕ ή εκπαιδευτικών Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό Α’ για ορισμό Προέδρων των Βαθμολογικών Κέντρων ΓΕΛ και των 4 Βαθμολογικών Κέντρων ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν συνολικά για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2022.

Πώς θα λειτουργήσουν τα Βαθμολογικά Κέντρα

Με την αριθμ. Φ.253/4385/A5/ΕΠ/31-5-2021 υπουργική απόφαση είχαν οριστεί τα Βαθμολογικά Κέντρα που λειτούργησαν το 2021 για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Για τα Βαθμολογικά Κέντρα της περιφέρειάς σας, που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω απόφαση, ενόψει των πανελλαδικών εξετάσεων 2022, παρακαλούμε έως την Μ. Πέμπτη 21 Απριλίου να μας προτείνετε:

Τις έδρες (σχολεία ή σχολικά συγκροτήματα) που θα εδρεύουν τα ΒΚ φέτος.

Για πρακτικούς λόγους θα ήταν καλό να είναι τα ίδια με πέρυσι, εκτός αν υπάρχει ανάγκη μεταστέγασης. Υπενθυμίζεται ότι με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν κατόπιν αιτήσεώς τους να λαμβάνουν γνώση της αναλυτικής βαθμολογίας τους με επίδειξη των γραπτών τους δοκιμίων.

Επομένως τα κτήρια που θα λειτουργήσουν ως Βαθμολογικά κέντρα θα πρέπει να έχουν κατάλληλη υποδομή για εύκολη πρόσβαση και αναζήτηση των γραπτών δοκιμίων, στην περίπτωση που η αντίστοιχη Διεύθυνση Δ.Ε. επιλέξει μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης να φυλαχθούν τα γραπτά δοκίμια στο κτήριο του Βαθμολογικού Κέντρου.

Παρακαλούμε επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 της Φ.251/25089/Α5/20-2- 2020 (ΦΕΚ 643 Β΄/2020) ΥΑ, να μας προτείνετε ονόματα ΣΕΕ ή εκπαιδευτικών Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό Α’ για ορισμό Προέδρων των Βαθμολογικών Κέντρων ΓΕΛ και των 4 Βαθμολογικών Κέντρων ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν συνολικά για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2022.

Κατά την εισήγησή σας εκτός των άλλων να συνεκτιμηθεί η σχετική εμπειρία από τη λειτουργία Βαθμολογικού Κέντρου, η οργανωτικότητα και η συνεργατική διάθεση των προτεινόμενων Προέδρων.

Οι προϋποθέσεις για τους προέδρους των Βαθμολογικών Κέντρων

Τέλος, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις δεν μπορεί να είναι Πρόεδρος Βαθμολογικού Κέντρου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο ή είναι σύζυγος υποψηφίου που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα και για τον λόγο αυτό οι προτεινόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι προτάσεις και οι πρωτότυπες Υπεύθυνες Δηλώσεις των προτεινόμενων Προέδρων θα αποσταλούν στην υπηρεσία μας αποκλειστικά με ταχυμεταφορά (courier) με εμπιστευτικό πρωτόκολλο εντός της ως άνω καθορισμένης προθεσμίας, ενώ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποσταλούν με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Συντελεστές βαρύτητας και μόρια

Οι συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα των φετινών Πανελληνίων καθορίστηκαν, για πρώτη φορά, από τα ίδια τα πανεπιστήμια, με απόφαση της Συγκλήτου των ΑΕΙ για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος.

Αυτό σημαίνει πως τα ίδια τα πανεπιστήμια συνδιαμορφώνουν τη βαθμολογία που θα χρειαστεί τελικά ο κάθε υποψήφιος μέσω των πανελληνίων για την εισαγωγή του σε ΑΕΙ, επειδή αυτά καθορίζουν τον συντελεστή βαρύτητας.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας στην ανακοίνωσή του, «οι συντελεστές βαρύτητας ανά πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα καθορίστηκαν, για πρώτη φορά φέτος, και ανακοινώθηκαν με την Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (Β΄5399) Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε βάσει του Ν.4777/2021. Ο τρόπος υπολογισμού μορίων των συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022 και εφεξής, καθώς και τα κριτήρια ισοβαθμίας καθορίζονται με νέα απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως».

Πώς υπολογίζονται τα μόρια των υποψηφίων των πανελληνίων

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις από το 2022 και μετά, για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής:

Ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, όπως αυτός καθορίστηκε με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Τα τέσσερα ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί 1.000, για να προκύψει ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου.

Δεδομένου του γεγονότος ότι οι συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων, όπως τέθηκαν από τα Ιδρύματα, σε κάποιες περιπτώσεις διαφέρουν μεταξύ Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων ιδίου γνωστικού αντικειμένου, ενδέχεται να προκύψουν διαφοροποιήσεις στον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα υπολογισμού μορίων και στα τέσσερα επιστημονικά πεδία:

Υποψήφιος για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο που έλαβε την εξής βαθμολογία:
Νεοελληνική Γλώσσα  Λογοτεχνία 17
Αρχαία Ελληνικά 18,6
Ιστορία 20
Λατινικά 20, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών:
συγκεντρώνει για τη Νομική Θεσ/νίκης (Α.Π.Θ.) 18.680 μόρια, ενώ για τη Νομική Κομοτηνής (Δ.Π.Θ.) 18.900 μόρια, διότι οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων καθορίζονται ως εξής:

Για τη Νομική Θεσσαλονίκης – ΑΠΘ:

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 30%
Αρχαία Ελληνικά 30%
Ιστορία 20%
Λατινικά 20%
Για τη Νομική Κομοτηνής – Δ.Π.Θ

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 25%
Αρχαία Ελληνικά 25%
Ιστορία 25%
Λατινικά 25%

Υποψήφιος για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο που έλαβε την εξής βαθμολογία:
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 15
Φυσική 18
Χημεία 19
Μαθηματικά 18
Ελεύθερο Σχέδιο 17
Γραμμικό Σχέδιο 16

συγκεντρώνει για την Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αθήνας (Ε.Μ.Π.) 20.800 μόρια, ενώ για την Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας (Παν. Πατρών) 20.580 μόρια, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών:

Για την Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αθήνας- ΕΜΠ

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 25%
Φυσική 25%
Χημεία 25%
Μαθηματικά 25%
Ελεύθερο Σχέδιο 10%
Γραμμικό Σχέδιο 10%
Για την Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας–Παν. Πατρών

Νεοελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία 30%
Φυσική 20%
Χημεία 20%
Μαθηματικά 30%
Ελεύθερο Σχέδιο 8%
Γραμμικό Σχέδιο 12%

Υποψήφιος για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο που έλαβε την εξής βαθμολογία:
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 14,7
Φυσική 19,2
Χημεία 19
Βιολογία 20
συγκεντρώνει για την Ιατρική Αθήνας (Ε.Κ.Π.Α.) 18.225 μόρια, ενώ για την Ιατρική Πάτρας (Παν. Πατρών) 18.490 μόρια, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών:

Για την Ιατρική Αθήνας – ΕΚΠΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Λογοτεχνία 25%
Φυσική 25%
Χημεία 25%
Βιολογία 25%
Για την Ιατρική Πάτρας-Παν. Πατρών

Νεοελληνική Γλώσσα  Λογοτεχνία 20%
Φυσική 25%
Χημεία 25%
Βιολογία 30%
Υποψήφιος για το 4ο Επιστημονικό Πεδίο που έλαβε την εξής βαθμολογία:
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 14
Μαθηματικά 18,4
Πληροφορική 18,8
Οικονομία 19,2
συγκεντρώνει για την Οικονομικών Επιστημών Θεσ/νίκης (Α.Π.Θ.) 17.320 μόρια, ενώ για την Οικονομικής Επιστήμης (Παν. Πειραιά) 17.840 μόρια, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών:

Για την Οικονομικών Επιστημών Θεσ/νίκης-Α.Π.Θ.

Νεοελληνική Γλώσσα Λογοτεχνία 30%
Μαθηματικά 30%
Πληροφορική 20%
Οικονομία 20%
Για την Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά-Παν. Πειραιά

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 20%
Μαθηματικά 30%
Πληροφορική 20%
Οικονομία 30%

Τι ισχύει για τα κριτήρια ισοβαθμίας

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις Σχολές ή τα Τμήματα που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα κατά περίπτωση.

Με την απόφαση Υπουργού ορίζονται λεπτομερώς τα κριτήρια βάσει των οποίων εισάγονται οι υποψήφιοι σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε Σχολή ή Τμήμα. Αν μετά την εξάντληση όλων των κριτηρίων εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες, πλην εξαιρέσεων που περιγράφονται αναλυτικά στην ως άνω απόφαση.

Πηγή: dikaiologitika.gr

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.