Πρόσκληση για χρηματοδότηση προς τους αλιείς και λοιπές επιχειρήσεις που διέκοψαν τις αλιευτικές δραστηριότητες τους συνέπεια της επιδημικής έκρηξης του Covid-19

Οι ψαράδες και οι  αλιευτικές επιχειρήσεις που διέκοψαν τις αλιευτικές δραστηριότητές τους συνέπεια της επιδημικής έκρηξης του Covid-19 μπορούν να χρηματοδοτηθούν σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται στην αριθμ. Πρωτ.: 1470/09-7- 2021 (ΑΔΑ: 6Ν254653ΠΓ-ΛΗ7) 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 16 / 07 / 2021 & ώρα 12.00 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 15 / 09 /2021 & ώρα 14.00 Η αρμοδιότητα διαχείρισης…

Περισσότερα