45.637.081€ για τα Σχέδια Βελτίωσης στην Π.Β.Α

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι για τα ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ της Περιφέρειας διατέθηκαν συνολικώς τα έξης ποσά: (1) ΔΡΑΣΗ 4.1.1. « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»: Για 785 αιτήσεις εγκρίθηκαν 44.645.000€   (2) ΔΡΑΣΗ 4.1.3. « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»: Για 11 αιτήσεις εγκρίθηκαν 166.332 €.   (3) ΔΡΑΣΗ 4.1.1. « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»: Για 2 αιτήσεις εγκρίθηκαν 825.749€.   Συνολικώς θα διατεθούν 45.637.081€ για τις τρεις κατηγορίες σχεδίων.  

Περισσότερα