Πιλοτικό πρόγραμμα για πρόσωπα στο φάσμα του αυτισμού (Τροπολογία)

Πιλοτικό πρόγραμμα για πρόσωπα στο φάσμα του αυτισμού (Τροπολογία)

Με Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πιλοτικό πρόγραμμα υποστηριζόμενης απασχόλησης ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, η χρηματοδότηση του οποίου θα καλυφθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα συνίσταται ιδίως

α) στην υποστήριξη των ωφελουμένων κατά τη διαδικασία εύρεσης εργασίας,

β) στην καθοδήγηση των υποψήφιων εργοδοτών κατά τη διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος,

γ) στην υποστήριξη των ωφελουμένων, του εργοδότη και του εργασιακού περιβάλλοντος κατά το διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων και

δ) στην κάλυψη μισθολογικού και μη μισθολογικού εργοδοτικού κόστους, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων προσαρμογών στις υποδομές.

Η υποστήριξη και καθοδήγηση παρέχεται από ειδικά εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές. Η εκπαίδευση και καθοδήγηση των διαμεσολαβητών υλοποιείται από αμειβόμενη διεπιστημονική ομάδα έργου. Η διαμεσολάβηση παρέχεται είτε απευθείας από αυτοαπασχολούμενο διαμεσολαβητή είτε από διαμεσολαβητή που απασχολείται σε ειδικώς πιστοποιημένο φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α’ 236) ή σε Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16).

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, τα οποία έχουν καταχωρισθεί στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία του άρθρου 105 του ν. 4961/2022 (Α’146).

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν αποστερεί τον ωφελούμενο από τη λήψη αναπηρικών προνοιακών παροχών σε χρήμα που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι δαπάνες για τη χρηματοδότηση του πιλοτικού προγράμματος της παρ. 1 προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το ανώτατο ποσό της δαπάνης, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του προγράμματος, ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες (9.412.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Φορέας υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος ορίζεται η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιοποίησης των ωφελουμένων, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των διαμεσολαβητών και των φορέων στους οποίους υπάγονται, οι άξονες εκπαίδευσης των διαμεσολαβητών, ορίζονται τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας έργου της παρ. 2 και η αμοιβή τους, το ύψος και η διαδικασία απόδοσης των αμοιβών των ειδικά εκπαιδευμένων διαμεσολαβητών, το εύρος κάλυψης του εργοδοτικού κόστους και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Επιπλέον με την ίδια Τροπολογία:

α. Χορηγείται στο σύνολό του το προνοιακό επίδομα λόγω αναπηρίας όρασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, σε συνταξιούχους επιστήμονες ανώτατης εκπαίδευσης, που ασκούν την επιστήμη τους σε μισθωτή ή μη μισθωτή εργασία (σήμερα τους καταβάλλεται μέρος αυτού),

β. Ρυθμίζεται η καταβολή από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α) της διαφοράς μεταξύ του ήδη καταβληθέντος επιδόματος και του δικαιούμενου, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα.

γ. Καταργούνται εκκρεμείς ενδικοφανείς διαδικασίες και δίκες ως προς το ύψος του ως άνω επιδόματος.

Αναλυτικά ολόκληρη η σχετική Τροπολογία

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόμου με τίτλο

«Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»

 

Άρθρο 1

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αναπηρίας όρασης σε συνταξιούχους που ασκούν επάγγελμα ή παρέχουν μισθωτή εργασία

1.Πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, που ασκούν την επιστήμη τους σύμφωνα με το πτυχίο τους, παρέχοντας μισθωτή ή μη μισθωτή εργασία, και έχουν παράλληλα την ιδιότητα του συνταξιούχου, λαμβάνουν το προνοιακό επίδομα που προβλέπεται για άτομα με αναπηρία όρασης στην υπό στοιχεία αρ. Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ. 63731/9.3.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 931) στο ύψος που καθορίζεται για τους επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου, οι οποίοι, σύμφωνα με το πτυχίο τους, ασκούν την επιστήμη τους.

2.Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποδίδει, σε όσους πτυχιούχους της παρ. 1 λάμβαναν το προνοιακό επίδομα της παρ. 1, τη διαφορά μεταξύ του ποσού που έλαβαν και αυτού που δικαιούνται σύμφωνα με την παρ. 1, μετά από αίτησή τους. Η καταβολή καλύπτει διαφορές που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

3.Εκκρεμείς ενδικοφανείς διαδικασίες και δίκες με αντικείμενο το ύψος του προνοιακού επιδόματος της παρ. 1 καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Άρθρο 2

Πιλοτικό πρόγραμμα για πρόσωπα στο φάσμα του αυτισμού

1.Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υλοποιεί πιλοτικό πρόγραμμα υποστηριζόμενης απασχόλησης ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Το πρόγραμμα συνίσταται ιδίως α) στην υποστήριξη των ωφελουμένων κατά τη διαδικασία εύρεσης εργασίας, β) στην καθοδήγηση των υποψήφιων εργοδοτών κατά τη διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος, γ) στην υποστήριξη των ωφελουμένων, του εργοδότη και του εργασιακού περιβάλλοντος κατά το διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων και δ) στην κάλυψη μισθολογικού και μη μισθολογικού εργοδοτικού κόστους, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων προσαρμογών στις υποδομές.

2.Η υποστήριξη και καθοδήγηση της παρ. 1 παρέχεται από ειδικά εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές. Η εκπαίδευση και καθοδήγηση των διαμεσολαβητών υλοποιείται από αμειβόμενη διεπιστημονική ομάδα έργου. Η διαμεσολάβηση παρέχεται είτε απευθείας από αυτοαπασχολούμενο διαμεσολαβητή είτε από διαμεσολαβητή που απασχολείται σε ειδικώς πιστοποιημένο φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α’ 236) ή σε Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16).

3.Ωφελούμενοι του προγράμματος της παρ. 1 είναι άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, τα οποία έχουν καταχωρισθεί στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία του άρθρου 105 του ν. 4961/2022 (Α’146).

4.Η συμμετοχή στο πρόγραμμα της παρ. 1 δεν αποστερεί τον ωφελούμενο από τη λήψη αναπηρικών προνοιακών παροχών σε χρήμα που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5.Οι δαπάνες για τη χρηματοδότηση του πιλοτικού προγράμματος της παρ. 1 προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το ανώτατο ποσό της δαπάνης, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του προγράμματος, ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες (9.412.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Φορέας υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος της παρ. 1 ορίζεται η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

6.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιοποίησης των ωφελουμένων, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των διαμεσολαβητών και των φορέων στους οποίους υπάγονται, οι άξονες εκπαίδευσης των διαμεσολαβητών, ορίζονται τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας έργου της παρ. 2 και η αμοιβή τους, το ύψος και η διαδικασία απόδοσης των αμοιβών των ειδικά εκπαιδευμένων διαμεσολαβητών, το εύρος κάλυψης του εργοδοτικού κόστους και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

 

Άρθρο 3

Δαπάνες προγραμμάτων Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.

Η υπ’ αρ. 10945/2.8.2022 με ΑΔΑ Ψ5Θ6465ΖΩ5-ΛΩΦ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 770194/1.8.2022 (Β’ 4094) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Επικράτειας, παράγει τα έννομα αποτελέσματά της από τον χρόνο έκδοσής της, εφόσον πραγματοποιηθεί η έκδοση της Συλλογικής Απόφασης έργου σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) μέχρι την 31η.3.2023. Το παρόν εφαρμόζεται και για τις προσκλήσεις που έχει εκδώσει και τις συμβάσεις στις οποίες έχει συμβληθεί η Ε.Ε.Τ.Α.Α. μέχρι την έκδοση της σχετικής Συλλογικής Απόφασης έργου σε βάρος του ΠΔΕ, οι οποίες προβλέπουν χρηματοδότηση της προκαλούμενης δαπάνης από πόρους της δράσης της υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου.

Άρθρο 4

Αποσπάσεις προσωπικού του καταρνηθέντος Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Τροποποίηση περ. α) παρ. 5 άρθρου 32 ν.4921/2022

Το τέταρτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4921/2022 (Α’ 75), περί της διαδοχής του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού και της ανάθεσης καθηκόντων διαχειριστικής αρχής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τροποποιείται, ώστε να περιλαμβάνεται και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους φορείς, στους οποίους επιτρέπεται η απόσπαση, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016, προσωπικού του καταργηθέντος Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. α)Το προσωπικό που υπηρετεί σε οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις του καταργούμενου νομικού προσώπου, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής που υπηρετούν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος σε αυτό, μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τη θέση που κατέχουν, με την ίδια σχέση εργασίας, στον κλάδο ή ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας. Με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας το μεταφερόμενο προσωπικό τοποθετείται στις μονάδες του Υπουργείου Εργασίας. Με την ίδια απόφαση στο προσωπικό αυτό μπορούν να ανατεθούν προσωρινά καθήκοντα σχετιζόμενα με εκκρεμότητες του καταργούμενου νομικού προσώπου, όπως η διοικητική υποστήριξη στη διαδικασία και η εκπροσώπηση στις δίκες που αφορούν την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από ευρωπαϊκά προγράμματα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το μεταφερόμενο προσωπικό, μετά την τοποθέτησή του, μπορεί να διατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία του Υπουργείου και, ιδίως, στη Μονάδα Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 80 του ν. 4826/2021 (Α’ 160) και τη Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης ή να αποσπάται κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α’ 224) στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), βάσει των προσόντων και των καθηκόντων που ασκούσε, καθώς και των αναγκών των παραπάνω μονάδων ή φορέων.».

 

Άρθρο 5

Περιορισμοί στις μετατάξεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις από φορείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 4778/2021 και άρθρου 19 ν. 4659/2020

1.Στην παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), περί μετάταξης και απόσπασης υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές: α) το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απαγορεύονται οι μετατάξεις, αποσπάσεις ή μετακινήσεις υπαλλήλων του e-Ε.Φ.Κ.Α. παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2023 και γ) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, απαγορεύεται η μετάταξη ή απόσπαση ή οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση, ανεξαρτήτως διαδικασίας ή φορέα υποδοχής, υπαλλήλων του

Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) μέχρι την 31η.12.2023. Η παραπάνω απαγόρευση δεν ισχύει για μετατάξεις, αποσπάσεις ή μετακινήσεις μέχρι δέκα (10) υπαλλήλων του e- Ε.Φ.Κ.Α. προς το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών δύναται να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου.».

2.Στο άρθρο 19 του ν. 4659/2020 (Α’ 21), περί μετάταξης ή απόσπαση υπαλλήλων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και λοιπών Προνοιακών φορέων, επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές: α) το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απαιτείται, κατά το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο, η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων των φορέων που αναφέρονται σ’ αυτό παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2023 β) προστίθεται τρίτο εδάφιο, και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19

Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και λοιπών Προνοιακών φορέων

Για την έκδοση απόφασης μετάταξης ή απόσπασης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) υπαλλήλων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013, απαιτείται, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου ισχύει, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, και για το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών του π.δ. 265/1979 (Α’ 74), το Εθνικό’Ιδρυμα Κωφών του α.ν. 726/1937 (Α’ 228), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του άρθρου 6 του ν. 3106/2003 (Α’ 30), το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης της παρ. 1.1. του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 (Α’ 216), το Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4302/2014 (Α’ 225) και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) του ν. 4520/2018 (Α’ 30). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών δύναται να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστημα του πρώτου και δεύτερου εδαφίου.».

 

Άρθρο 6

Εθνικός Συντονιστής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Ανηλίκων

1.Με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανατίθενται καθήκοντα Εθνικού Συντονιστή για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων. Καθήκοντα Εθνικού Συντονιστή ανατίθενται σε πρόσωπο εγνωσμένου κύρους ή ιδιαίτερης εμπειρίας σε δράσεις αντιμετώπισης της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων.

2.Ο Εθνικός Συντονιστής της παρ. 1:

α) Παρακολουθεί την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ή των σχετικών κυβερνητικών πολιτικών και εισηγείται την

επικαιροποίησή τους, σε συνεργασία με την αρμόδια για την παρακολούθηση της υλοποίησης των κυβερνητικών πολιτικών Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, β) Συνεργάζεται με αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα.

γ) Συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση, όπου καταγράφεται η πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και των σχετικών κυβερνητικών πολιτικών και διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης. Η έκθεση της παρούσας αναρτάται στην ιστοσελίδα της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

3.Για την άσκηση των καθηκόντων του παρόντος ο Εθνικός Συντονιστής δεν λαμβάνει μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των οδοιπορικών του.

4.Ο Εθνικός Συντονιστής υποστηρίζεται κατά την άσκηση των καθηκόντων του από την Προεδρία της Κυβέρνησης.

Πηγή: e-nomothesia.gr

 

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.