Όλη η Αλήθεια για τα Λιμνιά από τον Υπουργό Τουρισμού: Η χρηματοδότηση του έργου καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Βολισσό Χίου είναι ενταγμένη στην ΣΑΕ 388 της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, με ισχύ έως και 31-12-2021

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι κ.κ. Βουλευτές της Κ.Ο. του Κ.Κ.Ε., Μαρία Κομνηνάκα, Διαμάντω Μανωλάκου και Μανώλης Συντυχάκης, σας γνωρίζουμε τα εξής: Με την υπ’ αριθ. 1457/03-02-06 απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ Δ’ 136) χωροθετήθηκε το καταφύγιο τουριστικών σκαφών, δυναμικότητας πενήντα (50) θέσεων ελλιμενισμού, στη Βολισσό Χίου και παραχωρήθηκε στον πρώην Δήμο Αμανής (νυν Δήμο Χίου), ως φορέα διαχείρισης, η χρήση και εκμετάλλευσή του για τριάντα τρία (33) χρόνια. Με την υπ’ αριθ. 24189/19-12-2016 (Β ́4418) Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού έγινε η ολική…

Περισσότερα