ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ: Αποτελέσματα εργαζομένων και ωφελουμένων Μικτού Κέντρου Διημέρευσης

Ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία επιλογής εργαζομένων και ωφελουμένων του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Α.μεΑ. «Η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.μεΑ., μετά και την επικύρωση από το Δ.Σ. των πρακτικών της Επιτροπής Εξέτασης των αιτήσεων και της επιλογής των Συμμετεχόντων (Α.μεΑ.) στην πράξη «Λειτουργία Μικτού Κέντρου Διημέρευσης ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. Η ΓΕΦΥΡΑ, με κωδικό ΟΠΣ 5086731, καθώς και των απασχολουμένων σε αυτή.      

Περισσότερα