Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού για την κάλυψη αναγκών της 130 Σμηναρχίας Μάχης

Η 130 ΣΜ ανακοίνωσε ανοικτή διαδικασία διαγωνισμού για προμήθεια υγρού αναπνευστικού οξυγόνου, συναφούς μίσθωσης δεξαμενών υγρού οξυγόνου και καθαρισμού- περιοδικού ελέγχου δεξαμενών για την κάλυψη αναγκών της 130 ΣΜ. Έναρξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 2 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Επισυνάπτεται η σχετική Πρόσκληση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.02-24  

Περισσότερα