ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Νοέμβριος 2021 – Φεβρουάριος 2023)

 

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 179 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα <<Καλλικράτης>>), «…δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και επιχειρήσεων και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν σχετικά προβλήματα…».

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης περιγράφονται ως ακολούθως:

 • Υποδοχή των καταγγελιών άμεσα θιγομένων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας.
 • Διαμεσολάβηση για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από τις ανωτέρω καταγγελίες.
 • Υποχρέωση έγκαιρης απάντησης (έγγραφης ή ηλεκτρονικής) εντός 30 ημερών στους διοικουμένους.
 • Σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού πεπραγμένων του προς την Περιφερειακή Αρχή και παρουσίαση από τον ίδιο κατά την συζήτηση των πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 • Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης διοίκησης της Περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό.

 

Δεν ανήκουν στην αρμοδιότητά του:

 • Οι Υπηρεσίες των Δήμων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων.
 • Οι Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας (Διοίκησης)
 • Οι κεντρικές Κρατικές Υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας
 • Τα Ασφαλιστικά Ταμεία (για χορήγηση συντάξεων, αναδρομικών, επιδομάτων, εγγραφών ή διαγραφών στο μητρώο, κλπ.).
 • Οι Εφορίες (Δ.Ο.Υ.).
 • Οι Δικαστικές Υπηρεσίες.
 • Τα Καταστήματα Κράτησης (Φυλακές).
 • Η Αστυνομία, οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.
 • Η ΔΕΗ, τα ΕΛΤΑ, ο ΟΑΕΔ, οι ΔΕΥΑ, οι Εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας, κλπ.
 • Οι Τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

 

 

Υποβολή αναφοράς / καταγγελίας 

Η υποβολή αναφοράς / καταγγελίας γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους και περιέχει οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του αναφέροντος / καταγγέλλοντος, υπογραφή, το αίτημά του και τον φορέα, κατά του οποίου αναφέρεται:

 • Αυτοπροσώπως (ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρα 10.30΄ π.μ. έως 13.00 μ.μ. (Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 1- 82131 Χίος)

 

 • Ταχυδρομικώς,  στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση ή προσωπικά στον Συμπαραστάτη (κ. Γεώργιο Φωτ. Παπαδόπουλο, Τ.Θ. 2- 82100 Χίος)

 

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: geofotpapchi@yahoo.gr

 

 • Τηλεφωνικώς παρέχονται πληροφορίες καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρα 08.00΄π.μ. έως 16.00΄ μ.μ. στα τηλέφωνα 6945268095  &  2271350506

 

 

Με αφορμή τη διαδικασία απολογισμού (εν συνόλω) από την ανάληψη των καθηκόντων του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης και μέχρι σήμερα, επιθυμούμε να γνωστοποιήσουμε ότι, κατά το χρονικό αυτό διάστημα (Νοέμβριος 2021 – Φεβρουάριος 2023) ήλθαν σε επικοινωνία με τον Συμπαραστάτη 355 πολίτες, ενώ συναντήθηκαν μαζί του 267 άτομα.

 

Επίσης κατατέθηκαν, μέσω: α) διαδικτύου, β) συμβατικού ταχυδρομείου, γ) αυτοπροσώπως, 76 αιτήματα πολιτών, ευρύτερων αρμοδιοτήτων, που αφορούσαν την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αλλά και διάφορες Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Αναφορικά με την υποβολή των ανωτέρω αιτημάτων, ως προς τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αυτά αφορούν -κατά πλειοψηφία- στις:

 • Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων (για φυσικά πρόσωπα-πολίτες)
 • Δ/νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (για επιχειρήσεις)
 • Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Δημόσιας Υγείας (για φυσικά πρόσωπα-πολίτες)
 • Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας (για επιχειρήσεις)

 

Η γεωγραφική-χωροταξική κατανομή των αιτημάτων έχει ως εξής:

Σύνολο έγγραφων αιτημάτων εβδομήντα έξι (76) εκ των οποίων: Από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου πενήντα τέσσερα (54), από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου δέκα (10), από την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου έξι (6), από την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου τέσσερα (4), από την Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας ένα (1) και από τον Άγιο Ευστράτιο ένα (1).

 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 179 του Ν. 3852/2010, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης επιλαμβάνεται ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία των Υπηρεσιών της αιρετής Περιφέρειας (και όχι άλλων Υπηρεσιών και φορέων), πλην όμως πάντοτε παρέχεται εκ μέρους μας -σε κάθε απευθυνόμενο, στο γραφείο μας, πολίτη- η ανάλογη πληροφόρηση και υπόδειξη των απαραίτητων ενεργειών που πρέπει να προβεί, ώστε να εξυπηρετηθεί από την Υπηρεσία που αφορά το αίτημά του ή διαβιβάζεται σε αυτή σύμφωνα με την προβλεπόμενη -από τη νομοθεσία- διαδικασία.

Σε συνέχεια του ανωτέρω, κατ΄ εφαρμογή -παράλληλα- του Άρθρου 4 του Ν. 2690/1999, (ΦΕΚ 45 Α΄), ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης (ως εκπρόσωπος αυτοτελούς γραφείου δημόσιου φορέα και δη της τοπικής αυτοδιοίκησης) εφόσον δεχθεί αίτημα για το οποίο είναι αναρμόδιος, απαντά-ενημερώνει εγγράφως (με συμβατική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία) τον αιτούντα, δυνάμενος να το διαβιβάσει άμεσα (εντός 3 εργασίμων ημερών) στην προς ενέργεια αρμόδια Υπηρεσία-φορέα.

 

Ο Συμπαραστάτης εδρεύει στην Π.Ε. Χίου, επισκέφθηκε τις Π.Ε. Λέσβου και Σάμου, ήλθε σε επαφή με αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, ενώ διενήργησε και αυτοψίες για την ενημέρωση του αναφορικά με αιτήματα πολιτών.

Το γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη έχει μεριμνήσει να απαντώνται τα όποια αιτήματα κατατίθενται, ενώ ενεργεί -κυρίως- μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών, αλλά και προσωπικών συναντήσεων.

Τέλος, περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο σχετικό υπερσύνδεσμο (<<Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης>>), όπου και διατίθενται τα έντυπα αρμοδιοτήτων και αναφοράς των πολιτών προς τον Συμπαραστάτη, τα οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να συμπληρώσει και αποστείλει στο γραφείο μας με κάθε πρόσφορο μέσο.

Στην ίδια ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί και η <<Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Πολιτών>>.

 

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

ΠΡΟΣ                        : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                  ΗΜ/ΝΑ   :

                                     ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ

 ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ                            ΑΡ. ΠΡΩΤ:

ΤΑΧ.Δ/ΣΗ                   : Πολυτεχνείου 1

ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ           : 82100    Χίος

(ή προσωπικά στον Συμπαραστάτη:

κ. Γεώργιο Φωτ. Παπαδόπουλο, Τ.Θ. 2- 82100 Χίος)

ΚΙΝΗΤΟ                  : 6945268095

EMAIL                           : geofotpapchi@yahoo.gr

 

Α  Ν  Α  Φ  Ο  Ρ  Α

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΗ

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

Δ/ΝΣΗ:                                                                                                              ΑΡΙΘΜΟΣ:

ΠΟΛΗ:                                                                                                              Τ.Κ:

ΑΡ.ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:                                                                                           FAX:

ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (e-mail) :

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

 

ΕΔΡΑ : ΟΔΟΣ:                                                                                                 ΑΡΙΘΜΟΣ:

 

ΠΟΛΗ:                                                                                                             Τ.Κ:

 

ΑΡ.ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:                                                                                           FAX
ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ : (e-mail) :

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

 

(*Συμπληρώνεται αντίστοιχα το πεδίο 1 ή 2)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:

 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:

 

ΑΡ.ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Κ.Λ.Π.

 

 

 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(παρακαλούμε  περιγράψτε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται, αναφέροντας ιδίως:

-σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί και πότε:

– πότε αποταθήκατε στην υπηρεσία της Περιφέρειας και με ποιον τρόπο ( προφορικά, με έγγραφο αίτημα)

-ποια η απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας /ων

-έχετε αποταθεί σε άλλη δημοτική, διοικητική , δικαστική κ.λ.π.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               

 1. ΑΙΤΗΜΑ – ΕΡΩΤΗΜΑ- ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

 

(Παρακαλούμε, μαζί με την αναφορά σας να υποβάλλετε οποιοδήποτε έγγραφο θεωρείτε χρήσιμο για την διερεύνησή σας)

 

 

Α)…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Β)…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Γ)……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Δ)…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

……………………..……..………………………………………

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

Στο υπό αναφορά χρονικό διάστημα (01/11/2021-15/01/2023), ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης πραγματοποίησε και τις εξής δράσεις:

1).Καταγραφή του απαραίτητου και αναγκαίου προσωπικού, που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, το οποίο κατά την τελευταία δεκαετία έχει συρρικνωθεί αρκετά, αφού σημειώνεται -στατιστικά- ότι, για κάθε πέντε αναχωρήσεις μονίμων υπαλλήλων προσλαμβάνεται ένας (π.χ. στην ΠΕ Χίου την τελευταία δεκαετία αποχώρησαν -με συνταξιοδότηση ή μετάταξη- περί τους 55 εργαζομένους και προσελήφθησαν μόλις 11). Η εν λόγω καταγραφή εστάλη αρμοδίως, με την παράκληση να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες, για τη στελέχωση των Υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό μέσω της κεντρικής Πολιτείας.

2).Επιμέλεια της <<Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Πολιτών>>, η οποία ψηφίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και το Περιφερειακό Συμβούλιο, προς εφαρμογή, εμπεριέχουσα τα δικαιώματα των πολιτών κατά τις συναλλαγές και σχέσεις τους με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας (και όχι μόνο). Ανάλογη χάρτα έχουν καθιερώσει και εφαρμόζουν οι περισσότερες Περιφέρειες που διαθέτουν Περιφερειακό Συμπαραστάτη. Η <<Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Πολιτών>> έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εστάλη στις Υπηρεσίες και τα ΜΜΕ και αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

3).Συμπαράσταση αρκετών φυσικών και Νομικών Προσώπων (πολιτών και επιχειρήσεων), με τη συνοδεία του Συμπαραστάτη, στις Υπηρεσίες της αιρετής Περιφέρειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα όποια ζητήματα έθεσαν.

 

Γιώργος Φωτ. Παπαδόπουλος

Περιφ. Συμπαραστάτης του Πολίτη & της Επιχείρησης Βορ. Αιγαίου

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.