ΑΦΙΕΡΩΜΑ – Δ. Γληνός: Αριστερά, ολοένα προς τ’ αριστερά

«Η αλ­λη­λεγ­γύη των ερ­γα­ζο­μέ­νων όλων των χωρών είναι η μόνη δύ­να­μη που μπο­ρεί να εμπο­δί­σει το βάρ­βα­ρο κα­πι­τα­λι­σμό να βάψει πάλι τη γη με το αίμα των ερ­γα­ζο­μέ­νων. Πό­λε­μος ενα­ντί­ον του πο­λέ­μου». Ο Δη­μή­τρης Γλη­νός γεν­νή­θη­κε στις 22 Αυ­γού­στου του 1882 στη Σμύρ­νη. Γεν­νή­θη­κε, με­γά­λω­σε, αγω­νί­στη­κε και πέ­θα­νε μέσα στις γραμ­μές του λαού. Από μι­κρός χρειά­στη­κε να δου­λέ­ψει και βγήκε στη βιο­πά­λη, ενώ πα­ράλ­λη­λα σπού­δα­ζε στην Ευαγ­γε­λι­κή Σχολή της Σμύρ­νης. Παρά τις δυ­σκο­λί­ες, κα­τόρ­θω­σε να ολο­κλη­ρώ­σει τις σπου­δές του στη Φι­λο­σο­φι­κή Σχολή του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Αθή­νας, από όπου πήρε δί­πλω­μα το…

Περισσότερα