Έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο του 4ετους Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για τον Πολιτισμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

 

Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 29/10 εκ μέρους της Περιφερειακής αρχής η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Αναστασία Αντωνέλλη εισηγήθηκε το   Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για τον Πολιτισμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τετραετούς διάρκειας, το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

 

Τι είναι το «Σχέδιο Δράσης – Πολιτισμός» και ποιος ο στόχος του ;

Σήμερα, ο Πολιτισμός θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους τομείς για την επίτευξη της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μιας περιοχής. Το Σχέδιο Δράσης του Πολιτισμού πραγματεύεται το θέμα του στρατηγικού σχεδιασμού που απαιτείται σε περιφερειακό επίπεδο για την επίτευξη της πολιτιστικής προβολής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με απώτερο στόχο την επίτευξη τοπικής αειφόρου ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, λόγω των μη καρποφόρων προσπαθειών των προηγούμενων ετών, της έλλειψης οργανωτικής δομής, στόχων και κατεύθυνσης, όχι μόνον σε Περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε εθνικό, το Σχέδιο Δράσης αποσκοπεί στην οργάνωση του πεδίου του Πολιτισμού, στην αναζήτηση, διερεύνηση και διαβούλευση των απόψεων και ιδεών των τοπικών πολιτιστικών φορέων, και τον στρατηγικό σχεδιασμό της πολιτιστικής δραστηριότητας με ορίζοντα 4ετίας, δίνοντας λύση στο πρόβλημα της έλλειψης πολιτιστικής προβολής και ουσιαστικών κατευθύνσεων.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει αναλάβει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση, μεταξύ άλλων, μιας καινοτόμου και βιώσιμης αξιοποίησης των διαθέσιμων πολιτιστικών πόρων της για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας και την έξοδο από την κρίση.

Η Αντιπεριφέρεια Πολιτισμού εξέδωσε μία Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούσε την υποβολή προτάσεων, από πολιτιστικούς και μη φορείς (δημόσιοι και ιδιωτικοί), για την ένταξη τους στο «Σχέδιο Δράσης – Πολιτισμός», το οποίο με τη σειρά του θα αποτελέσει μέρος του «Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023» της ΠΒΑ. Οι προτάσεις που υπεβλήθησαν σχετίζονται με την υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων (υποδομών, άυλων ενεργειών, κτλ.), οι οποίες θα συμβάλουν στην προστασία, την ανάδειξη και την προβολή των υπερτοπικών πολιτιστικών στοιχείων (υλικών και άυλων) των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και την παραγωγή σύγχρονων πολιτιστικών προϊόντων (υλικών και άυλων) τα οποία συνδέονται με το πολιτιστικό υπόβαθρο των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Μέσα από τις εγκεκριμένες προτάσεις του πολιτισμού, η στόχευση αφορά στην πολιτιστική προβολή και ανάδειξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να προσφερθούν όλα τα εφόδια που απαιτούνται έτσι ώστε να εφαρμοστεί ένας ορθός στρατηγικός σχεδιασμός για τον πολιτισμό, ο οποίος θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω εξέλιξη και βιώσιμη ανάπτυξη, σε βάθος τετραετίας, και με γνώμονα τις δυνατότητες και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν από τη σωστή αξιοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της τρέχουσας αλλά και της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου. Καθώς είναι βέβαιο, ότι ο σωστός σχεδιασμός θα οδηγήσει στη ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας, αλλά και στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

·         Δομή «Σχεδίου Δράσης – Πολιτισμός»:

Το Σχέδιο Δράσης καταρτίστηκε από την Αντιπεριφέρεια Πολιτισμού και η περιγραφή των παρεμβάσεων οφείλει να ακολουθεί τους άξονες της σχετικής Εθνικής & Περιφερειακής Στρατηγικής στον τομέα του Πολιτισμού και να καταγράφει, μεταξύ άλλων, εκτίμηση κόστους, πηγές χρηματοδότησης, δυνητικούς φορείς υλοποίησης και προαπαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση των δράσεων.

Ειδικότερα:

·         Στην ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ γίνεται αναλυτική παρουσίαση του Πολιτισμού στο Βόρειο Αιγαίο με τους σημαντικότερους πολιτιστικούς πόρους και την ιστορία του τόπου, από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Επίσης, καταγράφονται οι παρεμβάσεις στο πεδίο του Πολιτισμού, που έχουν υλοποιηθεί στην ΠΒΑ κατά την 4η και 5η προγραμματική περίοδο. Παράλληλα, καταγράφεται η Εθνική Στρατηγική για τον Πολιτισμό και το νομικό της πλαίσιο καθώς και η Περιφερειακή Στρατηγική για τον Πολιτισμός έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται σε διάφορα προγραμματικά κείμενα το οποία αφορούν γενικά την αναπτυξιακή διαδικασία και όχι ειδικά τον Πολιτισμό στο Βόρειο Αιγαίο. Τέλος, γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των αρμοδιοτήτων της ΠΒΑ στο πεδίο του Πολιτισμού, σύμφωνα με το Νόμο Καλλικράτη  (Ν. 3852/2010) και το Προεδρικό Διάταγμα για τη Διάρθρωση του Οργανισμού της ΠΒΑ (ΠΔ 137/2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

·         Στη ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τα πλεονεκτήματα (δυνατότητες), τα μειονεκτήματα (αδυναμίες), τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και τις απειλές (κίνδυνοι), στοιχεία τα οποία συνοψίζονται με τη χρήση της SWOT ανάλυσης. Περιγράφεται όλη η διαδικασία υλοποίησης του σχεδίου δράσης, με την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων από φορείς υλοποίησης πολιτιστικών δράσεων, οι οποίες θα συμβάλουν στην προστασία, στην ανάδειξη και στην προβολή των υπερτοπικών πολιτιστικών στοιχείων (υλικών και άυλων) των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, την αξιολόγηση των προτάσεων και την κατάρτιση των πινάκων ένταξης και απόρριψης των προτάσεων. Διατυπώνονται οι στόχοι του Σχεδιασμού της Περιφέρειας ΒΑ, η στρατηγική υλοποίησης των παρεμβάσεων, η αρχιτεκτονική του σχεδίου δράσης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εγκεκριμένων προτάσεων και ο τρόπος υλοποίησής τους.

·         Στην ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ περιλαμβάνονται τα Παραρτήματα, όπου καταγράφονται οι ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί έως και σήμερα και αφορούν την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τον Πολιτισμό, με την έκδοση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, την αξιολόγηση των προτάσεων και τελικά την έγκρισή τους. Επίσης, καταγράφονται τα σημαντικότερα πολιτιστικά μνημεία στους Χάρτες Πολιτισμού, σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς και όλοι οι προστατευόμενοι οικισμοί της Περιφέρειας. Τέλος, γίνεται αναφορά σε όλα τα έργα που έχουν υλοποιηθεί κατά την 4η προγραμματική περίοδο ή πρόκειται να υλοποιηθούν κατά την 5η προγραμματική περίοδο (ενταγμένα έργα σε διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα), στο Βόρειο Αιγαίο, και αφορούν τον Πολιτισμό.

 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα από την Υλοποίηση του «Σχεδίου Δράσης  – Πολιτισμός»

Η δύσκολη κοινωνική και οικονομική συγκυρία που διανύει η χώρα μας γενικότερα, αλλά και τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ειδικότερα, επιβάλλει την ανάληψη πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση, μεταξύ άλλων, μιας καινοτόμου και βιώσιμης αξιοποίησης των διαθέσιμων πολιτιστικών πόρων της για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας και την έξοδο από τη κρίση (Παράρτημα Α’). Συγκριτικό πλεονέκτημα για το σκοπό αυτό αποτελεί το ιδιαίτερα αξιόλογο και πλούσιο πολιτιστικό αλλά και φυσικό απόθεμα που διαθέτει, προϊόν του αποτυπώματος της μακρόχρονης ιστορικής διαδρομής της. Το απόθεμα αυτό αποτελεί έναν σημαντικό πόρο προς αξιοποίηση και η ανάδειξή του, μέσω της υλοποίησης του “Σχεδίου Δράσης Πολιτισμός”, μπορεί:

Α) να ανοίξει ένα παράθυρο προς νέες ευκαιρίες επιχειρηματικής δράσης συμβάλλοντας:

·         στη στήριξη των τοπικών οικονομιών και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας,

·         στη διατήρηση και ανάδειξη της ποιότητας του αποθέματος αυτού,

·         στην οικονομική και κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη,

·         στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των τοπικών πληθυσμών.

Β) να βοηθήσει στην προβολή της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του ΒΑ και κατ’ επέκταση στην προβολή της ίδιας της περιοχής του Αιγαίου.

Γ) να βοηθήσει στην καταγραφή και διάσωση σπάνιων πολιτιστικών ντοκουμέντων (ιστορικά βιβλία, δοκίμια, επίσημα έγγραφα, φωτογραφικό, ηχητικό ή κινηματογραφικό υλικό, διάφορα αντικείμενα, εξοπλισμός, κλπ.)

Δ) να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη, προβολή και εφαρμογή του ψηφιακού πολιτισμού, ως ενός χρήσιμου εργαλείου για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου του ΒΑ

Ε) να προβάλλει και να αναπτύξει τον πολιτιστικό τουρισμό (διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος με τον πολιτισμό). Ο πολιτιστικός τουρισμός δύναται να περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, τις πολιτιστικές θεματικές διαδρομές, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τον αστικό τουρισμό ή τουρισμό πόλεων, τον γαμήλιο τουρισμό και τον κινηματογραφικό τουρισμό.

Ζ) να βοηθήσει στην αναγέννηση νέων καλλιτεχνικών ιδεών, οι οποίες δύναται να καλλιεργήσουν περαιτέρω τον τομέα της σύγχρονης τέχνης, σε καινοτόμα μονοπάτια δημιουργικότητας.

Η) να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της τοπικής κοινωνίας, και ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (γυναίκες, νέοι).

Θ) να δώσει την ευκαιρία της επαφής, ανταλλαγής ή/και ενσωμάτωσης των διάφορων ειδών πολιτισμικής κουλτούρας, με κύριο στόχο την πνευματική καλλιέργεια και μόρφωση όλων των κατοίκων των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Ι) να δώσει το έναυσμα και τα κίνητρα προς την κεντρική εξουσία, για νέες χρηματοδοτήσεις ανάδειξης πολιτιστικών μνημείων (ανασκαφές, κλπ.) και κτιρίων.

Προϋπόθεση για τα παραπάνω αποτελεί η στροφή προς μια πολιτική πολιτιστικής διαχείρισης, η οποία υπό όρους βιώσιμης προσέγγισης των πολύτιμων και ευάλωτων αυτών πόρων, θα μετουσιώνει την έως τώρα στατική προσέγγιση στη διαχείρισή τους (κληροδότηση στις επόμενες γενεές) σε μία δυναμική προσέγγιση, η οποία θα εστιάζει στην ανάδειξη των πόρων αυτών ως βάση για την παραγωγή νέων, καινοτόμων πολιτιστικών προϊόντων.

Είναι σήμερα ευρέως αποδεκτό ότι οι πολιτιστικοί πόροι μπορούν να αποτελέσουν βασικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας, καθώς η ανάπτυξη και ο πολιτισμός συνδέονται με πολλούς τρόπους. Οι πολιτιστικοί πόροι, στο πλαίσιο αυτό, αποτελούν σημαντικό πυλώνα στην αναπτυξιακή προσπάθεια των περιοχών. Παράλληλα, ο στοχευμένος στην ολοκληρωμένη διαχείριση των πολιτιστικών πόρων σχεδιασμός ενός τόπου, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αναβάθμισή του, μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών του και της διαμόρφωσης της πολιτιστικής ταυτότητάς του.

Προτάσεις Ενδιαφέροντος Αντιπεριφέρειας Πολιτισμού

Η Αντιπεριφέρεια Πολιτισμού, στα πλαίσια των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει προς την κατεύθυνση της βιώσιμης αξιοποίησης των διαθέσιμων πολιτιστικών πόρων της για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, πέραν των 29 πολιτιστικών δράσεων που έχουν εγκριθεί στο “Σχέδιο Δράσης – Πολιτισμός” της ΠΒΑ με τη διαδικασία της υπ. αριθμ. 67447/321/25-10-2019 Πρόσκλησης που προαναφέρθηκε, προτείνει δεκατρείς (13) επιπλέον σημαντικές δράσεις Πολιτισμού για την ένταξή τους στο “Σχέδιο Δράσης – Πολιτισμός”. Τα έργα (Πράξεις) αυτά θα συμβάλουν στην προστασία, την ανάδειξη και την προβολή των υπερτοπικών πολιτιστικών στοιχείων (υλικών και άυλων) των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και στην παραγωγή σύγχρονων πολιτιστικών προϊόντων (υλικών και άυλων), υποβοηθώντας στην ανάπτυξη των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Οι προστιθέμενες στις 29, δεκατρείς (13)  πολιτιστικές δράσεις αναλύονται ακολούθως:

1) Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης – “Δρόμοι της Ελιάς”

Προτείνεται η συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις Πολιτιστικές Διαδρομές που έχουν δημιουργηθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης ή σε αυτές που θα δημιουργηθούν σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Μέσω της συμμετοχής της στις Διαδρομές αυτές η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στοχεύει στην ανάδειξη των διαχρονικών πολιτιστικών στοιχείων του Ελληνικού Πολιτισμού και ιδιαίτερα εκείνων που υπάρχουν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τα οποία εκπροσωπεί η κάθε Πολιτιστική Διαδρομή (π.χ. επαγγέλματα όπως η παραγωγή ελαιολάδου, η βυρσοδεψία, η ναυπηγική, η θρησκευτική ζωή των κατοίκων των νησιών, κ.α.).

Ήδη, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ξεκινήσει μία συνεργασία με τον οργανισμό που διαχειρίζεται την Πολιτιστική Διαδρομή “Δρόμοι της Ελιάς”. Η πολιτιστική διαδρομή έχει ως στόχο «την ανάπτυξη και διαχείριση Δικτύου σε διάφορες χώρες και τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών, κυρίως, της ευρύτερης μεσογειακής ζώνης, μέσω της προβολής του Πολιτισμού της Ελιάς σε όλες του τις εκφάνσεις (ιστορία, παραδόσεις, προϊόντα, γαστρονομία, συμβολισμός), δίνοντας έμφαση στο μεσογειακό πολιτισμό».

Προϋπολογισμός: 50.000 €

2) Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης – “Στα Βήµατα του Αγ. Παύλου, Αποστόλου των Εθνών – Πολιτιστική ∆ιαδροµή”

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέλαβε την πρωτοβουλία σε συνεργασία µε την Περιφέρεια του Λάτσιο στην Ιταλία, την εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της Περιφέρειας Πάφου στην Κύπρο και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού µε έδρα το Βέλγιο, εταίροι του έργου Cult-RinG, να ηγηθεί της προσπάθειας δημιουργίας μιας πολιτιστικής διαδρομής µε τίτλο «Στα Βήµατα του Αγ. Παύλου, Αποστόλου των Εθνών – Πολιτιστική ∆ιαδροµή» καθώς και την πιστοποίηση της από το Συμβούλιο Ευρώπης. Σε αυτή την προσπάθεια αρωγός και εταίρος θα σταθεί και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Προϋπολογισμός: 50.000 €

3) Συνεργασία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με φορείς όπως η Εφορία Αρχαιοτήτων και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, με σκοπό την ανάδειξη και διατήρηση της διαχρονικής πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Προϋπολογισμός: 50.000 €

4) Διοργάνωση Θερινών Σχολείων και Συνεδρίων/Συμποσίων τα οποία θα ασχολούνται με την θεματική του Πολιτισμού, σε συνεργασία με άλλες περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας και με απώτερο σκοπό τη συνεργασία και με άλλες περιφέρειες της Ευρώπης.

Προϋπολογισμός: 50.000 €

5) Συνδιοργάνωση Εκδηλώσεων με Πολιτιστικούς Συλλόγους της Περιφέρειας αλλά και με Συλλόγους εκτός των νησιών και της ομογένειας του εξωτερικού, για την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων των νησιών της Περιφέρειας.

Προϋπολογισμός: 300.000 €

6) Αποκατάσταση και Επανάχρηση του «Αρχοντικού Γεωργιάδη»

Το εμβληματικό αυτό κτίσμα  του 19ου αιώνα στην Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης, το οποίο έχει αποτελέσει σταθμό στην ιστορία της πόλης περιήλθε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου επί Νομαρχιακής Αρχής Δημήτριου Βουνάτσου (1998-2002) και το καλοκαίρι του 2007 ξεκίνησε η λειτουργία του ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ωστόσο, έως σήμερα, δεν έχει γίνει σοβαρή προσπάθεια αποκατάστασης των φθορών που έχει υποστεί το κτίριο προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί σε όλη του την έκταση ως πολυχώρος πολιτισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, φιλοξενώντας εκθέσεις, παραστάσεις, συναυλίες και άλλα πολιτιστικά δρώμενα φορέων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Για την υλοποίηση του έργου αυτού έχουν ήδη συνταχθεί μελέτες με θέμα την αποκατάσταση και επανάχρηση του Αρχοντικού και ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης των μελέτων και έκδοσης των απαραίτητων αδειοδοτήσεων από το ΥΠΟΑ, προκειμένου να υποβληθεί ολοκληρωμένη πρόταση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΠΔΕ – Εθνικοί Πόροι) ή στο Νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Βόρειο Αιγαίο 2021-2027”.

Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: 2.500.000 €

7) Συνεργασία με το ΕΚΟΜΕ (Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας ΑΕ) για την υλοποίηση του προγράμματος FilmOffice, δηλαδή την προσέλκυση παραγωγών ταινιών, ντοκιμαντέρ, κ.λ.π., στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΟΜΕ και η Περιφέρεια θα δημιουργήσει το Γραφείο FilmOffice, για την υποστήριξη και διευκόλυνση των παραγωγών. Η στελέχωση του γραφείου θα υλοποιηθεί με τη χρηματοδότηση του ΕΚΟΜΕ.

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικoακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ A.E. ιδρύθηκε με το Ν. 4339/2015 του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από το  Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με αποστολή την προστασία, υποστήριξη και ανάδειξη δημοσίων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών, εγχώριων και ξένων, στον κλάδο των οπτικοακουστικών μέσων και της επικοινωνίας στην Ελλάδα [1]. Η δημιουργία του ΕΚΟΜΕ έρχεται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, κυρίως στην παραγωγή  οπτικοακουστικού υλικού αλλά και στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ψηφιοποίηση των αρχείων.

Η ίδρυση και λειτουργία του ΕΚΟΜΕ ΑΕ αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες και πιο καινοτόμες παρεμβάσεις στο χώρο της ελληνικής οπτικοακουστικής παραγωγής, της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση και ισχυροποίησή τους ως κεντρικούς αναπτυξιακούς βραχίονες της χώρας [2].

Προϋπολογισμός: 50.000 €

8) Νύχτες Κινηματογράφου στο Αρχοντικό Γεωργιάδη

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, δια της Αντιπεριφέρειας Πολιτισμού,  διοργανώνει κάθε καλοκαίρι στον αύλειο χώρο του Αρχοντικού Γεωργιάδη τις “Νύχτες Κινηματογράφου” με πρόγραμμα προβολών το οποίο συνήθως ξεκινάει τον Ιούνιο και τελειώνει τον Σεπτέμβριο και με δωρεάν είσοδο για τους πολίτες.

Προϋπολογισμός: 46.000 €

9)  Έκδοση Βιβλίου με τίτλο: «Σκοποί και Τραγούδια του Χιακού Λαού»

Η έκδοση του βιβλίου εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό για τον πολιτισμό της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου και έχει σκοπό τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χίου, την ενδυνάμωση της δημιουργικότητας σε καλλιτεχνικό και πνευματικό επίπεδο με βάση τις σύγχρονες τάσεις και τη διάδοση των πολιτιστικών δρώμενων από τις τοπικές κοινότητες της Χίου.  Αποσκοπεί στο να παρουσιάσει το μοναδικό πλούτο της μουσικής παράδοσης του νησιού με μια καινοτόμο ανθρωπολογική προσέγγιση που θα κοινωνεί τα ήθη, έθιμα και τις μουσικές πρακτικές των προγόνων στις νεότερες γενιές. Τα περιεχόμενα θα περιλαμβάνουν οπτικοακουστικό υλικό από καταγραφές τραγουδιών και χορών που έχουν γίνει στα χωριά της Χίου (Βόρεια και Νότια) κατά τα έτη 2018 – 2020 στο πλαίσιο σχετικής διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Paris – Nanterre της Γαλλίας (τμήμα εθνομουσικολογίας). Η έκδοση του βιβλίου, εκτός από την ανάλυση και την έρευνα των τραγουδιών και των εθίμων, θα περιλαμβάνει ως ένθετο το αντίστοιχο οπτικοακουστικό υλικό για κάθε καταγραφή σε ένα CD (ή / και DVD) που θα το συνοδεύει.

Προϋπολογισμός: 30.000 €

10)  Δημιουργία Ψηφιακών Μουσείων Πολιτισμού σε Λέσβο, Χίο & Σάμο

Το Φυσικό Αντικείμενο του Έργου αφορά την δημιουργία Ψηφιακών Μουσείων για την προβολή του πολιτιστικού αποθέματος των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Το έργο περιλαμβάνει τόσο τη δημιουργία των κτιριακών υποδομών, όσο και την συλλογή και ψηφιοποίηση του πολιτιστικού υλικού.

Προϋπολογισμός: 2.250.000 €

Επιπλέον,

η Αντιπεριφέρεια Πολιτισμού ανταποκρινόμενη στο υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 1228/3-6-2020 έγγραφο της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με Θέμα: “Χρηματοδότηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων Νέας Προγραμματικής Περιόδου” υπέβαλε αίτημα για την χρηματοδότηση των κάτωθι μελετών [3]:

11) “Εργασίες Συντήρησης & Αποκατάστασης Δημοτικού Σχολείου Βασιλικών – Δημιουργία Πολυχώρου Πολιτισμού” (Μελέτες Συντήρησης – Αποκατάστασης)

Προϋπολογισμός: 115.000 €

12) “Κέντρο αρχιτεκτονικής και παραγωγικής κληρονομιάς του Κάμπου Χίου – (κτήριο «Γ. Καλουτάς») (Μελέτες Συντήρησης – Αποκατάστασης)

Προϋπολογισμός: 180.000 €

13) “Αναστήλωση – Αναβάθμιση Παλαιού Β’ Δημοτικού Σχολείου Σάμου για τη Δημιουργία Στέγης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων” (Μελέτες Συντήρησης Αναβάθμισης)

Προϋπολογισμός: 370.000 €

«Εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής ευχαριστούμε:

Όλους τους φορείς (58 απ όλα τα νησιά) που συμμετέχοντας στην δημόσια πρόσκληση της Περιφερειακής Αρχής προς την κοινωνία,  ανταποκρίθηκαν   καταθέτοντας  τις προτάσεις τους προκειμένου από κοινού να συντάξουμε το Επιχειρησιακό Σχέδιο  Δράσης για τον Πολιτισμό.

Την Ομάδα Εργασίας-  Αξιολόγησης των προτάσεων που εργάστηκε αφιλοκερδώς και  λειτούργησε με πλήρη διαφάνεια και αξιοκρατικά κριτήρια: Παπαγεωργίου Δημήτριο- Αντιπρύτανη  Καθηγητή του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Γρηγορίου Παναγιώτη, Καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ζούρο Νικόλαο- Διευθυντή Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Καθηγητή Φυσικής Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αρχοντίδου – Αργύρη Αγλαΐα, Επίτιμη Έφορο Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού και Επίτιμη Διευθύντρια Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, Τριανταφυλλίδη Παύλο- Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, Θαλασσινού Φωτεινή- τέως Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, Μερούση Κωνσταντίνο- Πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Χίου «Κοράης», Σεφτελή Ανδρέα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Θεατρικών Σωματείων Λέσβου «ΘΕΣΙΣ», Κώττη Σόφη-  Μουσικό Διευθύντρια Χορωδιών και Δήσσο Μιχαήλ, Καθηγητή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής.

Την κυρία Γιαννακού και τον κύριο Χατζηαργυρό  συνεργάτες της Αντιπεριφέρειας Πολιτισμού με την  συνεργασία των οποίων συντάχθηκε το 160 σελίδων Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης

και βεβαίως  όσους απ’ τους Περιφερειακούς Συμβούλους στήριξαν με την ψήφο τους την προσπάθεια  αυτή.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι από τις λίγες νυν Περιφερειακές Αρχές- αν όχι η μοναδική- που συνέταξε ένα 4ετές Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για τον Πολιτισμό για το οποίο θα δουλέψουμε  από Σχέδιο να γίνει Πράξη, προκειμένου να ανατρέψουμε την δυσμενή πραγματικότητα του ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020 στο οποίο εντάχθηκε από την τότε Περιφερειακή αρχή ένα μόνον έργο πολιτισμού.

Βούληση  της Περιφερειακής Αρχής του Κώστα Μουτζούρη, με  πλήρη επίγνωση της γραφειοκρατίας, υποστελέχωσης κ.λ.π, αλλά και του θεσμικού πλαισίου αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας όπως αυτές προβλέπονται εκ του Νόμου, είναι η αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων  χρηματοδοτικών  εργαλείων προκειμένου να δρομολογηθούν  έργα  Πολιτισμού στα  νησιά  του Βορείου Αιγαίου, μιας και για μας ο Πολιτισμός μπορεί και πρέπει να είναι για όλους τους φορείς στοχευόμενη στρατηγική  επιλογή πολλαπλής ανάκαμψης.»

 

Εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής

 η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης

Οικονομικών και Πολιτισμού

Αναστασία Αντωνέλλη

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.