Γιώργος Σουρής

Ο Γιώρ­γος Σου­ρής γεν­νή­θη­κε στις 2 Φλε­βά­ρη 1853 και πέ­θα­νε στις 26 Αυ­γού­στου 1919. Για τον τόπο γέν­νη­σης του ερί­ζουν τόσες ελ­λη­νι­κές πε­ρι­φέ­ρειες όσες και για τον Όμηρο.

Ο πα­τέ­ρας του τον προ­ό­ρι­ζε για παπά αλλά αυτός έγινε σα­τι­ρι­κός ποι­η­τής. Είχαν προη­γη­θεί κά­ποιες από­πει­ρες να ασχο­λη­θεί με το εμπό­ριο στη Ρωσία και να σπου­δά­σει φι­λο­λο­γία στην Αθήνα.

Πολύ μπρο­στά από την εποχή του και την ποί­η­ση των σύγ­χρο­νών του ποι­η­τών, που ήταν απο­λι­τι­κή και ει­δυλ­λια­κή. Με τρο­με­ρή ευ­κο­λία στη γραφή, οξυ­δερ­κής σα­τι­ρι­κός ποι­η­τής καυ­τη­ριά­ζει τα κακώς κεί­με­να της επο­χής του, με τόλμη που δεν την έχουν άλλοι. Γι’ αυτό και η αστι­κή τάξη είχε κα­τα­χω­νια­σμέ­νο το έργο του.

Πολύ αγα­πη­τός στην εποχή του που τον απο­θέ­ω­σε και διά­βα­ζε με απλη­στία την εφη­με­ρί­δα του «Ρω­μιός» (1883-1918) που την έγρα­φε έμ­με­τρα μόνος του.

Σα­τι­ρί­ζει τα πο­λι­τι­κά ήθη της επο­χής, τη νο­ο­τρο­πία του λαού, το ρόλο των πο­λι­τι­κών κλπ. Μπο­ρεί η σά­τι­ρά του να είναι επι­φα­νεια­κή και ξώ­πε­τση μα κα­τά­φε­ρε να πιά­σει κά­ποια χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά της κοι­νω­νι­κο­πο­λι­τι­κής ζωής και του Ελ­λη­να που είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά και δεν άλ­λα­ξαν ακόμη.

Γι’ αυτό ξαφ­νιά­ζει με την επι­και­ρό­τη­τά του και κά­ποιες αλή­θειες του πα­ρα­μέ­νουν το ίδιο πι­κρές. Η εξάρ­τη­ση (πο­λι­τι­κή, στρα­τιω­τι­κή, οι­κο­νο­μι­κή, πο­λι­τι­στι­κή), ο πε­ριο­ρι­σμός της εθνι­κής ανε­ξαρ­τη­σί­ας, η φο­ρο­λο­γία, η ημι­μά­θεια, η προ­γο­νο­λα­τρία, ο με­γα­λοϊ­δε­α­τι­σμός, η δια­φθο­ρά και η δια­πλο­κή, ο ψευ­το­τσα­μπου­κάς των Ελ­λη­να­ρά­δων, η υπο­κρι­σία των αστών πο­λι­τι­κών και η ξε­νο­δου­λεία της αστι­κής τάξης. Ακόμα και ο εν εξε­λί­ξει ευ­ρω­παϊ­σμός της αστι­κής τάξης:

Και συ κυρά λεγόμενη, /κυρά πολιτισμένη/ και αιμοποτισμένη/ Ευρώπη τούτη λέγεται /κι αν της μιλώ χυδαία /είναι ένα φάσμα απρόσωπο/ και αφηρημένη ιδέα.

Επι­μέ­λεια

Ηρα­κλής Κα­κα­βά­νης

Δημοσιογράφος-συγγραφέας

Διαχειριστής ιστοσελίδας atexnos.gr

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.