Μείωση κατά 55% στον αριθμό των διαμενόντων στην Επικράτεια σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2022, – 9,18% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2022

0,14% του συνολικού πληθυσμού, βάσει της απογραφής του 2021, αποτελούν οι διαμένοντες σε Δομές και ΚΥΤ – Επιτυχές τέλος για το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ

Συνολικά 14.336 είναι οι διαμένοντες στην Επικράτεια τον Ιανουάριο του 2023, ενώ διέμεναν 31.508 τον Ιανουάριο του 2022. Η μείωση, η οποία αγγίζει το 9,18% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022, παρουσιάζει σταθερά πτωτική πορεία και συγκρινόμενη με τον Ιανουάριο του 2022, αγγίζει το 55%.

Σε όλη την επικράτεια οι διαμένοντες στις Δομές και στα ΚΥΤ αποτελούν κατά μέσο όρο το 0,14% του συνολικού πληθυσμού βάσει της απογραφής του 2021. Τέλος από το σύνολο των διαμενόντων, το 31,9% αποτελεί πληθυσμό των Κ.Υ.Τ. και το 68,1% διαμένει στις λοιπές Δομές. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν πλέον διαμένοντες στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ, γεγονός που σηματοδοτεί το επιτυχές του κλείσιμο.

Την ίδια στιγμή, μείωση 2% παρουσιάζεται στις ροές αφίξεων στο Φυλάκιο Έβρου για τον Ιανουάριο του 2023 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022, με το ποσοστό τους  να αγγίζει μόλις το 18% επί του συνόλου. Συνολικά, ο αριθμός των αφίξεων για τον Ιανουάριο του 2023 φτάνει τις 1.664, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με τον τελευταίο μήνα του 2022. Ανάλογη μείωση παρουσιάζεται  και στα  νησιά η οποία είναι της τάξης του 23%.

Επιπλέον, από τη σύγκριση του πρώτου μήνα των δύο τελευταίων ετών, εμφανίζεται μεγάλη αύξηση των μεταφορών από τα νησιά στην ενδοχώρα. Συγκεκριμένα οι μεταφορές για το 2023 εμφανίζουν αύξηση 326% σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, τον Ιανουάριο του 2023, πραγματοποιήθηκαν 542 αποχωρήσεις (το αντίστοιχο διάστημα του 2022 ήταν 605-μείωση 10%) έναντι 1.664 αφίξεων (λόγος 33:100).

Συνολικά τον Ιανουάριο του 2023 διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα 749.203 μετανάστες. Εξ αυτών το 30% είναι Πολίτες ΕΕ και Ομογενείς, το 62% είναι πολίτες Τρίτων χωρών με ισχυρή άδεια Διαμονής και το 8% είναι Δικαιούχοι Διεθνείς Προστασίας με ενεργές ΑΔΕΤ.

Διαμένοντες στα νησιά και την ενδοχώρα

Αναφορικά με τους συνολικά διαμένοντες, ο αριθμός στα νησιά τον Ιανουάριο του 2023 διαμορφώνεται στους 4.819 αιτούντες άσυλο, ενώ τον Δεκέμβριο του 2022 διέμεναν 4.735 άτομα και τον Ιανουάριο του 2022, 3.354. Αξίζει να αναφερθεί η μείωση 22% στο νησί της Χίου και ο σταθερός αριθμός διαμενόντων στο νησί της Λέσβου. Αναλυτικά, εκ των συνολικά 4.819 διαμενόντων στα νησιά τον Ιανουάριο του 2023, οι 4.487 (93%) διαμένουν στα ΚΥΤ και 115 (2%) σε λοιπές Δομές, ενώ οι υπόλοιποι 217 (5%) διαμένουν: 37 στα Α.Τ. και τα ΠΡΟΚΕΚΑ της ΕΛΑΣ, 180 στις δομές του ΕΚΚΑ.

Για την Ενδοχώρα, ο συνολικός αριθμός διαμενόντων παρουσιάζει μείωση κατά 66% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2022 και μείωση κατά 14% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022. Έτσι, ο αριθμός των διαμενόντων στην Ενδοχώρα κατά τον Ιανουάριο του 2023 ανέρχεται σε 9.734  αιτούντες άσυλο εκ των οποίων το 99% διαμένει σε Δομές και το 1% στο ΚΥΤ Φυλακίου.

 

Αιτήματα Ασύλου

Τα συνολικά αιτήματα που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία Ασύλου τον Ιανουάριο του 2023 ανέρχονται σε 4.191 εκ των οποίων το 18% είναι μεταγενέστερα (755) και το 82% αρχικά (3.436). Σημειώνεται ότι το 81% (2.787) των αρχικών αιτημάτων (3.436) έχουν υποβληθεί στα Κ.Υ.Τ. ενώ το υπόλοιπο 19% (649) στα Περιφερειακά Γραφεία και στα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου. Συνολικά, 41% επί του συνόλου για τα Νησιά και 59% επί του συνόλου στην Ενδοχώρα.

Βάσει των στοιχείων αυτών, τα αιτήματα Ασύλου τον Ιανουάριο του 2023 παρουσιάζονται μειωμένα κατά 13% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022. Η μείωση  εντοπίζεται  στα αρχικά αιτήματα η οποία είναι της τάξης του 17% καθώς  τα μεταγενέστερα αιτήματα σημειώνουν αύξηση κατά 11%. Τέλος, συνολικά, στο διάστημα Ιανουάριος 2022 – Ιανουάριος 2032 κατατέθηκαν 41.546 αιτήματα εκ των οποίων το 78% αφορά σε Αρχικά και το 22% σε Μεταγενέστερα.

Αναλυτικά, από τα συνολικά 4.191 αιτήματα που κατατέθηκαν, η πλειοψηφία των αιτούντων Άσυλο προέρχονται από το Αφγανιστάν (15,1%), Πακιστάν (12,2%), Παλαιστίνη (9,5%), Ιράκ (7%) και Αίγυπτο 6,5%. Ως προς το φύλο, το 74% αφορά άνδρες και το 26% γυναίκες και ως προς την ηλικία, το 24% αφορά ανήλικους (το 13,5% είναι κάτω των 13 ετών), το 59% προέρχεται από την ηλικιακή ομάδα 18-34 έτη και το 17% από την ηλικιακή ομάδα 35-64 έτη.

Τον Ιανουάριο του 2023, οι 4.120 καταληκτικές πράξεις Α΄ βαθμού για τον Ιανουάριο του 2023 αναλύονται ως εξής: 28,5% αφορούν σε θετικές αποφάσεις, το 37,5% αρνητικές και το 34% αφορούν σε πράξεις διακοπής, Παραιτήσεις και Αρχειοθετήσεις Υποθέσεων.

Οι εκδοθείσες απορριπτικές Αποφάσεις Α’ βαθμού λόγω του Απαραδέκτου του αιτήματος κατά τον 1ο μήνα του 2023 ανέρχονται στις 1.026 εκ των οποίων το 35,5% αφορούν σε απορρίψεις λόγω    επιστροφής σε Ασφαλή Τρίτη Χώρα, το 8,6% σε απορρίψεις λόγω επιστροφής σε άλλο κράτος-μέλος  βάση του Κανονισμού του Δουβλίνου και το 55,9% απορρίφθηκαν λόγω του μεταγενέστερου του αιτήματος. Την ίδια στιγμή, οι 1.280 καταληκτικές πράξεις Β΄ βαθμού για τον Ιανουάριο του 2023 αφορούν σε:  5% θετικές αποφάσεις, 91,6% αρνητικές και 3,4% σε Διακοπές-Παραιτήσεις Αρχειοθετήσεις.

 

 

Εκκρεμότητες

Στις 31/01/2023 οι συνολικές εκκρεμότητες  της  Αρχής Προσφυγών ανέρχονται στις 4.932 (οριακή αύξηση κατά 0,2% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022)  και αφορούν σε υποθέσεις που συζητήθηκαν εντός του 2022 ή θα συζητηθούν το 2023. Ωστόσο, παρατηρείται συνολική μείωση εκκρεμοτήτων κατά 41% τον Ιανουάριο του 2023 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2022. Πιο αναλυτικά : οι εκκρεμότητες των Προ-καταγραφών μειώθηκαν κατά 94%, οι εκκρεμείς αποφάσεις Α΄ βαθμού μειώθηκαν κατά 42% και οι εκκρεμείς Αποφάσεις Β΄ Βαθμού μειώθηκαν κατά 4%.

Αναφορικά με τις εκκρεμότητες προς επιδόσεις αποφάσεων. Τον Ιανουάριο του 2023, εκκρεμούν ως προς την επίδοση 9.161 αποφάσεις Α’ και Β’ βαθμού και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 48% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2022 (17.760). Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Μάιο του 2021 εκκρεμούσαν ως προς την επίδοση 60.357 αποφάσεις (40.818  στον Α βαθμό και 19.539 στον Β βαθμό) και ακολούθησε στη συνέχεια η σταδιακή μείωση τους  με αποτέλεσμα τον Ιανουάριο του 2023 η συνολική μείωση να ανέρχεται στο 85%.

 

Άδειες διαμονής

Συνολικά, οι άδειες διαμονής Πολιτών Τρίτων Χωρών σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2023 ανέρχονται σε 465.313 μειωμένες κατά 32% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2022 και επίσης μειωμένες κατά 1,46% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022. Οι τρεις κορυφαίες χώρες προέλευσης πολιτών τρίτων Χωρών με άδειες Διαμονής σε ισχύ είναι η Αλβανία με ποσοστό 60,1%, η Κίνα με 5,0% και ακολουθεί η Γεωργία με ποσοστό 4,3%.

 

Άδειες Επενδυτή

Επίσης, οι συνολικές άδειες διαμονής μόνιμου επενδυτή (αρχικές και ανανεώσεις) που ισχύουν τον Ιανουάριο  του 2023 ανέρχονται σε 11.713. Οι 10.006 (ποσοστό 85%) αφορούν αρχικές χορηγήσεις και οι 1.707 (ποσοστό 15%) αφορούν ανανεώσεις. Κύρια χώρα προέλευσης επενδυτών στη χώρα μας είναι η Κίνα σε ποσοστό 62,5% και ακολουθούν κατά πολύ μικρότερα μεγέθη οι υπήκοοι Τουρκίας (6,6%) και Λιβάνου (4,5%).

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών που καταγράφεται στην έκδοση αδειών (αρχικών και ανανεώσεων) τον Ιανουάριο του 2023, καθώς αγγίζει το 125% σε σχέση με τις άδειες που εκδόθηκαν τον Ιανουάριο 2022.

 

Ουκρανοί εκτοπισθέντες

Από την αρχή της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το Υπουργείο μας, κρατά δεδομένα για τους Ουκρανούς εκτοπισθέντες. Έτσι, συνολικά μέχρι 31/01/2023 έχουν υποβληθεί 23.312 ηλεκτρονικές αιτήσεις και έχουν εκδοθεί 21.964 Άδειες Προσωρινής Προστασίας εκ των οποίων 69% (15.059) των αδειών προστασίας αφορά γυναίκες και το 31% (6.905) άνδρες. Επιπλέον το 29,6% (6.492) αφορά ανηλίκους και το 70,4% (15.472) ενηλίκους. Αναλυτικότερα το 24,0% των αδειών προσωρινής προστασίας έχει χορηγηθεί σε ανήλικους μέχρι 13 ετών, το 5,6% σε ανηλίκους από 14 ως 17 ετών, το 24,2% στην ηλικιακή ομάδα από 18-34 έτη, το 37,2% στην ηλικιακή ομάδα 35-64 έτη και τέλος το 9% των αδειών αφορά ενήλικες άνω των 65 ετών.

Ιανουάριος 2023_ΥΜΑ GR Ενημερωτικό ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ_ΝΕΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_Ιανουάριος 2023_ΥΜΑ GR Ενημερωτικό ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ_ΝΕΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_Ιανουάριος_2023_ΥΜΑ GR Ενημερωτικό Ιανουάριος Β Νόμιμη Μετανάστευση_ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ

 

 

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.