Πρόσκληση για «Προμήθεια Εκλογικού Υλικού – Γραφικής ύλης, σφραγίδων και άλλων υλικών, για τις ανάγκες διενέργειας των Ευροεκλογών

Από το Επιμελητήριο Χίου ανακοινώνεται το εξής: “Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί εκλογικό  υλικό, ειδών γραφικής ύλης, σφραγίδων και άλλων για τις ανάγκες διενέργειας των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ΠΕ Χίου, σύμφωνα με τις ποσότητες των αναφερομένων ειδών που αναφέρονται στις επισυναπτόμενες καταστάσεις, μέχρι του ποσού των 7.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), απαραίτητα για την οργάνωση και τον εφοδιασμό των εφορευτικών επιτροπών του νομού Χίου για τις ανάγκες διενέργειας των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Π. Ε. Χίου, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα (Παράρτημα 1) που σας επισυνάπτουμε. Παρακαλούμε εάν ενδιαφέρεστε να καταθέσετε την προσφορά σας με τα πλήρη στοιχεία των προαναφερόμενων προϊόντων (μάρκα, τύπο), συμπληρώσετε το συνημμένο έντυπο με τον πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α΄, καθώς και το συνημμένο έντυπο με την Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα Β΄) που σας επισυνάπτουμε και να την προσκομίσετε σε κλειστό φάκελο,  μέχρι την Τετάρτη 8 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00, στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Περιουσίας της Π.Ε. Χίου, (Πολυτεχνείου 1, Χίος).

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές.           

Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο κλειστό φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α.   Η λέξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Χίου, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Περιουσίας, Πολυτεχνείου 1, Τ.Κ. 82100, Χίος).

γ.   Ο πλήρης τίτλος της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

δ.   Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ε.   Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

στ. Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 5.982,91€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%.

Η δαπάνη της προμήθειας για εκλογικό  υλικό, ειδών γραφικής ύλης, σφραγίδων και άλλων υλικών, για την διενέργεια των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Π.Ε. Χίου, Φορέα 2072 του ΚΑΕ 5261.0001. Για τις ανάγκες της εν λόγω προμήθειας εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 62403/23-04-2024 με αρ. αιτήματος 31 βεβαίωση ύπαρξης εγγεγραμμένης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσ/κου Ελέγχου της Π.Ε. Χίου.

Όλοι οι όροι του υποδείγματος προσφοράς και όλα τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που ζητούνται, είναι υποχρεωτικά και η μη πλήρωσή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει :

  • συμπληρωμένο τον πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α΄,
  • τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Β΄.
  • Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, (σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νόμιμου εκπροσώπου): α) περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 & 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016. & β) περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 23 του Ν. 4782/2021)
  • ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς)
  • φορολογική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς)
  • πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου.
  • Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (εφόσον πρόκειται για εταιρεία), δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του συμμετέχοντα  και η μη προσκόμισή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

Η προσφορά θα περιέχει τιμή χωρίς ΦΠΑ και συνολική τιμή με ΦΠΑ, για το σύνολο της προμηθευόμενης ποσότητας. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.), σε ολόκληρη την προσφορά, εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές και έχει δώσει τιμή για όλα τα είδη.

Στην τιμή του κάθε είδους να έχει γίνει στρογγυλοποίηση στα δύο δεκαδικά ψηφία.

Οι ποσότητες των ειδών που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ είναι ενδεικτικές και μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τις ανάγκες διεξαγωγής των εκλογών .

Οι προμηθευτές που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον πρέπει να γνωρίζουν ότι τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Περιουσίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Πολυτεχνείου 1 Χίου, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και την έγγραφη ειδοποίηση από την Π.Ε. Χίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, στο σύνολό τους εντός 5 ημερών.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο Επιμελητήριο Χίου και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου www. pvaigaiou.gov.gr και συγκεκριμένα στη θέση «Διαγωνισμοί».”

Επισυνάπτεται η σχετική Πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΜΕ ΑΔΑΜ) ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 (S)

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.