Πρόσκληση για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Χίου, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Χίου»

Με σχετική ανακοίνωση το επιμελητήριο Χίου ενημερώνει τους επαγγελματίες για τον διαγωνισμό σε είδη καθαριότητας  των σχολείων. “Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί είδη καθαριότητας και υγιεινής μέχρι του ποσού των 15.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Π.Ε. Χίου, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Χίου.

Παρακαλούμε εάν ενδιαφέρεστε να καταθέσετε την προσφορά σας με τα πλήρη στοιχεία των προαναφερόμενων προϊόντων (μάρκα, τύπο), συμπληρώσετε το συνημμένο έντυπο του πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α΄, καθώς και το συνημμένο  έντυπο με την Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα Β΄) που σας επισυνάπτουμε και να την προσκομίσετε στην Υπηρεσία μας υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, σε κλειστό φάκελο,  μέχρι την Τετάρτη 08 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00, στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Περιουσίας της Π.Ε. Χίου, (Πολυτεχνείου 1, Χίος).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά έως του ποσού των 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 %) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ  2072.1231.0001 του Προϋπολογισμού του 2024 της ΠΕ Χίου.

Για τις ανάγκες της εν λόγω προμήθειας εκδόθηκε η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσ/κου Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου με αρ. πρωτ. 58965/17-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΚΤ47ΛΩ-0ΘΝ, ΑΔΑΜ: 24REQ014616344) και αριθ. – ημερ. εγγραφής 30/12-04-2024 η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορά τα εξής :

Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο κλειστό φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α.   Η λέξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Χίου, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Περιουσίας, Πολυτεχνείου 1, Τ.Κ. 82100, Χίος). 

γ.    Ο πλήρης τίτλος της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

δ.    Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ε.    Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

στ. Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • ασφαλιστική ενημερότητα
  • φορολογική ενημερότητα
  • πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου.
  • Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (εφόσον πρόκειται για εταιρεία), δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.

Όλοι οι όροι του υποδείγματος προσφοράς και όλα τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που ζητούνται, είναι υποχρεωτικά και η μη πλήρωσή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α΄, καθώς και τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Β΄. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του συμμετέχοντα  και η μη προσκόμισή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

Η προσφορά θα περιέχει τιμή χωρίς ΦΠΑ και συνολική τιμή με ΦΠΑ, για το σύνολο της προμηθευόμενης ποσότητας. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.), σε ολόκληρη την προσφορά, (ΠΙΝΑΚΑΣ 3, του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄) εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές και έχει δώσει τιμή για όλα τα είδη.

Οι προσφορές σας θα κριθούν  στο σύνολο  και θα γίνουν δεκτές προσφορές που ικανοποιούν το σύνολο της παραγγελίας και όχι μέρος αυτής.

Η μη προσκόμισή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, ενώ προσφορές που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές.

Παρακαλούμε τα υπό προμήθεια απορρυπαντικά να έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ και να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών κανονισμών 648/2004 και 907/2006.

Η Υπηρεσία  μας  θα αξιολογήσει  την κάθε  προσφορά  των  ενδιαφερομένων που εμπεριέχουν τιμές για όλα τα είδη και μεταξύ αυτών θα επιλέξει εκείνες που στο σύνολό τους έχουν την μικρότερη συνολική προσφερόμενη τιμή. Προσφορές που δεν θα έχουν τιμές για όλα τα είδη δεν θα γίνονται δεκτές.

Στην τιμή του κάθε είδους να έχει γίνει στρογγυλοποίηση στα δύο δεκαδικά ψηφία.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα διαδικασία αποτελεί έρευνα αγοράς με σκοπό την επίτευξη της οικονομικότερης προσφοράς, βάση τιμής.

Εφιστούμε την προσοχή  στους προμηθευτές που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον ότι τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ειδοποίηση του αναδόχου στα κτήρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χίου μετά από υπόδειξη από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Περιουσίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

H παραλαβή των υλικών γίνεται στο σύνολό τους ή τμηματικά μετά από ειδοποίηση από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Περιουσίας εντός 2 ημερών μετά από κάθε παραγγελί και μέχρι τις 20/12/2024, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών δύναται να διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

Η προσφορά δεσμεύει τον ανάδοχο έως τις 31/12/2024. Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, για την κάλυψη των αναγκών της ΠΕ Χίου, με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής.

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών δύναται να διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

Ο Μειοδότης θα ενημερωθεί από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Περιουσίας της ΠΕ Χίου, μετά την ανάθεση της προμήθειας, για την υπογραφή της σύμβασης.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο Επιμελητήριο Χίου και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Τα αναλυτικά στοιχεία των όρων του διαγωνισμού βρίσκονται  σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου www. pvaigaiou.gov.gr και συγκεκριμένα στη θέση «Διαγωνισμοί» ή χορηγούνται από την Δ/νση Διοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Περιουσίας, Πολυτεχνείου 1, Ισόγειο, ΤΚ 82100, Χίος, αρμόδιοι υπάλληλοι: Παπασπανούδης Παναγιώτης Τηλ: 2271350519 & Κακούσιος Γεώργιος, τηλ 2271350535.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από την Υπηρεσία.”

Επισυνάπτεται η σχετική Πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΜΕ ΑΔΑΜ) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2024

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.