Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (Α΄ 141). Το εν λόγω πρόγραμμα είναι χρονολογικά από τα πρώτα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας.

Το Π.Μ.Σ. Ο.ΔΙ.Μ. οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς με τις κατευθύνσεις[1]:

 • Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering) https://odim.aegean.gr/?q=el/content/i
 • Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering)    https://odim.aegean.gr/?q=el/content/ii
 • Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων  https://odim.aegean.gr/?q=el/content/iii

Αντικείμενο και στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογιών και εργαλείων που εφαρμόζονται στις διεπιφάνειες της τεχνολογίας, της οικονομίας και της διοίκησης. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει να προσδώσει στους/στις αποφοίτους/ες του ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που βασίζεται στην καλλιέργεια ικανοτήτων όπως η ικανότητα ανάλυσης σύνθετων προβλημάτων που απαιτούν διεπιστημονικές γνώσεις από τους τομείς της τεχνολογίας, της πληροφορικής, της χρηματοοικονομικής, της διοίκησης και της οικονομίας. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. αποκτούν δεξιότητες στη βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής και υπηρεσιών, σε θέματα ορθής διαχείρισης χρόνου, κόστους και πόρων, στη διαχείριση της καινοτομίας και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δράσεων, στη βελτίωση των επιδόσεων και την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης.

Το ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ. το ακαδ. έτος 2024-2025 θα υλοποιηθεί με εκπαιδευτικές διαδικασίες πλήρως εξ αποστάσεως με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης (διαλέξεις από απόσταση σε πραγματικό χρόνο).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις, σεμινάρια κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης και της θερινής περιόδου (ετήσιο εντατικό), που εκπονείται η διπλωματική εργασία.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 75 (εβδομήντα πέντε).

Ο αριθμός διαλέξεων ανά μάθημα είναι 11 διαλέξεις διάρκειας τριών ωρών, συμπεριλαμβανομένης της τελικής εξέτασης του μαθήματος.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) (άρθρα 1 και 88 Ν. 3883/2010 – ΦΕΚ 167/Α΄/24.09.2010), τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (παρ. 5 άρθρο 38 Ν. 4249/2014 – ΦΕΚ 73/Α΄/24.03.2014), τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (παρ. 14 άρθρο 69 Ν. 4249/2014 2014 – ΦΕΚ 73/Α΄/24.03.2014) και τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) (άρθρο 1 ΠΔ 75/2018 – ΦΕΚ 145/Α΄/07.08.2018), αλλά και απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (AEN – εισακτέοι στις ΑΕΝ από το ακαδημαϊκό έτος 2005-06 οι οποίοι κατέχουν δίπλωμα εμπορικού ναυτικού α’ τάξης), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3.800,00€, κατανεμημένο σε δόσεις (500,00€ με την εγγραφή, 1η δόση 1100,00€, 2η δόση 1100,00€ και 3η 1.100,00€), σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, εγκαίρως γνωστοποιημένες, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Κυριακή 30 Ιουνίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/msc_list.php 30 Ιουνίου 2024 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 2. Αντίγραφο Τίτλων Σπουδών (στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τελειόφοιτος/η δύναται να προσκομίσει βεβαίωσης περάτωσης Σπουδών).
 3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος.
 4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του/της υποψηφίου/ας.
 5. Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας  Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου Β2 και προαιρετικά αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών. (Οι αλλοδαποί/ες καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ – προαιρετικό, εξαρτάται από την απόφαση του Τμήματος).
 6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεων).
 7. Πρόσφατη Φωτογραφία (1)
 8. Δύο Συστατικές Επιστολές, οι οποίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» από τους υπογράφοντες/ουσες.
 9. Υπόμνημα στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι για τους/τις οποίους/ες οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν να παρακολουθήσουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
 10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια σε ψηφιακή μορφή (εάν υπάρχουν).
 11. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας σε απλό αντίγραφο (εάν υπάρχουν).
 12. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι, εφόσον επιλεγεί, θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό που θα επιτρέπει την οπτική και ηχητική επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο (υπολογιστές, κάμερες, μικρόφωνα, ηχεία, ακουστικά, δικτύωση υψηλών ταχυτήτων και λογισμικό τηλεδιάσκεψης)

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε, ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη.

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται σε 2 στάδια: α) επί του φακέλου υποψηφιότητας και β) με προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνέντευξη (είτε στην έδρα του Τμήματος είτε εξ’ αποστάσεως) σε χρονικό διάστημα που θα τους γνωστοποιηθεί εγκαίρως και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

H επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητριών/τριων γίνεται µε συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

 • Κατηγορία πτυχίου/διπλώματος (έως 30 μόρια): Προτεραιότητα κατά το κριτήριο αυτό έχουν οι μηχανικοί Α.Ε.Ι. πενταετούς φοίτησης, ακολουθούν οι απόφοιτοι/ες Α.Ε.Ι. θετικών και οικονομικών επιστημών, στη συνέχεια οι απόφοιτοι/ες άλλων Α.Ε.Ι. συναφών με το ΠΜΣ – Ο.ΔΙ.Μ. και έπειτα οι απόφοιτοι/ες συναφών Τ.Ε.Ι..
 • Βαθμός πτυχίου/διπλώματος, βαθμολογία στα μαθήματα τα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, χρόνος κτήσης πτυχίου/διπλώματος και επίδοση σε διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών) (έως 20 μόρια)
 • Συνέντευξη υποψηφίου (έως 30 μόρια): Συνυπολογίζονται άλλα ειδικά προσόντα, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι και ειδικές γνώσεις, γνώση άλλων ξένων γλωσσών, κατοχή ειδικών πιστοποιητικών, καθώς και η συνολική εικόνα και προσωπικότητα του/της κάθε υποψηφίου/ας.
 • Συνυπολογισμός Συναφούς Επαγγελματικής Εμπειρίας (έως 20 μόρια): Προσδιορίζεται κατόπιν εξέτασης του βιογραφικού σημειώματος των υποψηφίων και των συνοδευτικών με αυτό αποδεικτικών εγγράφων, σε συνδυασμό και με τη σχετική συζήτηση που αναπτύσσεται κατά τη συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης.
 • Πριμοδότηση Δημοσιευμένου Ερευνητικού Έργου: Προσθετικό μπόνους έως 10 μόρια το πολύ, της συνολικής επίδοσης αξιολόγησης των υποψηφίων, κατά την κρίση της επιτροπής, εφόσον διαθέτουν κάποιο έγκυρο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες προκειμένου να ενημερωθούν για τη δομή, τους κανόνες λειτουργίας του ΠΜΣ και για κάθε θέμα που αφορά τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής τους κ.λπ. να λάβουν γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας του που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://odim.aegean.gr/).

Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ .

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση odim_gram@chios.aegean.gr, στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://odim.aegean.gr/ ή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., τηλ.: 2271035422, 2271035402 και ώρες 09:00-15:00.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.