ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022

 

Οι στρατηγικές προτεραιότητες που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων και θα υλοποιηθούν εντός του 2022:

 

  • Επιτροπεία Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Τον Σεπτέμβριο του 2021 η αρμοδιότητα για την υλοποίηση του θεσμού της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων μεταφέρθηκε από το Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η Ειδική Γραμματεία συντάσσει νομοσχέδιο, το οποίο πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες εβδομάδες προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το πλαίσιο της επιτροπείας.

Αποτελεί αναντίρρητο γεγονός ότι ένα καλά σχεδιασμένο μοντέλο επιτροπείας αποτελεί τη βάση δημιουργίας ενός ισχυρού πλέγματος προστασίας για τα ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία ως τα πλέον ευάλωτα μέλη του προσφυγικού πληθυσμού είναι εκτεθειμένα σε κάθε μορφή εκμετάλλευσης και κακοποίησης.

ΣΤΕΓΑΣΗ :

Η στέγαση αποτελεί το θεμέλιο του πλαισίου προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων, η Ειδική Γραμματεία θέτοντας τη στέγαση των ασυνόδευτων παιδιών ως βασική προτεραιότητα της για το 2022 προχωρά στην θεσμοθέτηση των προδιαγραφών λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας, στην δημιουργία προγράμματος εποπτείας και αξιολόγησης των κέντρων φιλοξενίας, στην ενίσχυση των θέσεων φιλοξενίας με τη δημιουργία 200 θέσεων επείγουσας φιλοξενίας και τέλος προχωρά με την δημιουργία ενός κατάλληλου πλαισίου στέγασης νεαρών ενηλίκων δικαιούχων διεθνούς προστασίας, που θέλουν να ενταχθούν στην Ελλάδα

  • Ανάπτυξη & θεσμοθέτηση του πλαισίου προδιαγραφών για τη λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Ικανοποιώντας το πάγιο και χρόνιο αίτημα όλων των φορέων και θεσμών παιδικής προστασίας, τόσο σε Εθνικό και όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΓΠΑΑ εντός του 2022 θα θεσμοθετήσει το πλαίσιο Πρότυπων Κανόνων Λειτουργίας, όπως και πλαίσιο αδειοδότησης των κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, που θα θέσει τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη λειτουργία των κέντρων φιλοξενίας και θα αποτελέσει τη βάση για την εποπτεία της λειτουργίας τους και την αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους ασυνόδευτους ανηλίκους.

Το συγκεκριμένο νομοθέτημα είναι άκρως σημαντικό καθώς θα καλύψει ένα χρόνιο θεσμικό κενό στον τομέα της ίδιας της παροχής αλλά και της αξιολόγησης των υπηρεσιών παιδικής προστασίας.

Πρόγραμμα Εποπτείας και Αξιολόγησης Κέντρων Φιλοξενίας

 

Παράλληλα, η Μονάδα Εποπτείας εντός του 2022 θα προβεί στην υλοποίηση προγράμματος (PDP#8) Ενίσχυσης της ικανότητας αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών, που παρέχονται στους ασυνόδευτους ανηλίκους, εντός των κέντρων φιλοξενίας. 

  • Λειτουργία δομών επείγουσας φιλοξενίας

Στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης για ασυνόδευτα παιδιά που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες, η ΕΓΠΑΑ σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης θα υλοποιήσουν πρόγραμμα 200 θέσεων επείγουσας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων σε ειδικά διαμορφωμένες δομές, παρέχοντας πλαίσιο ασφαλούς στέγασης σε παιδιά που βρίσκονται σε αστεγία ή επισφάλεια.

  • Πρόγραμμα ένταξης ασυνόδευτων ανηλίκων δικαιούχων διεθνούς προστασίας για τη μετάβαση τους στην ενήλικη ζωή (18-21)

Η ΕΓΠΑΑ έχει σχεδιάσει και αναμένεται να υλοποιήσει ως τα τέλη του τρέχοντος έτους πρόγραμμα ένταξης (HELIOS Junior) για τους ασυνόδευτους ανηλίκους που έχουν λάβει διεθνή προστασία στη χώρα μας και βρίσκονται στην ενηλικίωση.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ:

  • Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας Φροντίδας για Ασυνόδευτους Ανηλίκους

Οι Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας Φροντίδας για Ασυνόδευτους Ανηλίκους πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων αναφορικά με τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων για τον COVID-19, την τακτική ιατρική παρακολούθηση και την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων που απαιτούνται για την ένταξη σε δομή φιλοξενίας, κ.α.

  • Προαγωγή της ψυχικής υγείας και πρόληψης ψυχικών διαταραχών στον πληθυσμό των ασυνόδευτων ανηλίκων

Η ΕΓΠΑΑ θέλοντας να συμβάλλει ουσιαστικά και συστηματικά στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και πρόληψης ψυχικών διαταραχών στον πληθυσμό των ασυνόδευτων ανηλίκων, θα υλοποιήσει σε συνεργασία με τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος ένα πρόγραμμα παροχής συστηματικής υποστήριξης των εργαζόμενων σε κέντρα φιλοξενίας σε πανελλαδικό επίπεδο.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ:

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικού προγράμματος πιστοποίησης για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού

Η Ειδική Γραμματεία σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο σχεδιάζουν τη δημιουργία ενός ενιαίου προτύπου για την αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος των ασυνόδευτων ανηλίκων.

  • Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (AMIF) «Χτίζοντας το μέλλον, Ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές: Μετάβαση των παιδιών μεταναστών στην ενηλικίωση», υπό τον συντονισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η προώθηση μακροπρόθεσμων βελτιώσεων στην ποιότητα της στήριξης των παιδιών μεταναστών κατά τη μετάβασή τους στην ενηλικίωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ολλανδία.

  • Εργαστήρια Ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων για τους εκπαιδευτικούς των Δομών Φιλοξενίας σε συνεργασία με τα Παιδικά Χωριά SOS.
  • Συμμετοχή στην Εθνική Επιτροπή που συστήθηκε για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού σχεδίου Εγγύηση για το Παιδί (Child Guarantee).

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τα ζητήματα παιδικής προστασίας και η ενημέρωση για τις ποικίλες δράσεις της ΕΓΠΑΑ αποτελούν κύριο μέλημα μας. Ως εκ τούτου, η συνεργασία με τους θεσμούς, τις Διεθνείς Οργανισμούς και τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών συνιστούν ακρογωνιαίο λίθο στην λειτουργία της ΕΓΠΑΑ καθώς παρέχουν διαρκή ανατροφοδότηση στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με τις τρέχουσες ανάγκες και ζητήματα που απασχολούν το πεδίο, αλλά και το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων για τα ασυνόδευτα παιδιά.

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.